بازگشت به نشریه
پژوهش آب ایران
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
15
شماره‌ها
53
مقالات
828
دسترسی آزاد
532


پژوهش آب ایران
تحلیل اقتصادی پوشش در کانال های انتقال آب بروجن


دریافت: 1396/11/1 | پذیرش: - | انتشار: 1398/6/19 

 DOI

نویسندگان
احسان توکلی1*، بهزاد قربانی2، علیرضا توکلی3

1--،ehsan.diamond@gmail.com

2-دانشگاه شهرکرد،behzad.ghorbani55@gmail.com

3-دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات،ar.tavakoli61@gmail.com205 تعداد دریافت

چکیده

با توجه به اهمیت حیاتی آب در مناطق خشک و نیمه‌خشکی چون ایران، حفاظت و استفاده بهینه از منابع آب امری ضروری است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل اقتصادی پوشش در کانال‌‌‌‌‌‌‌‌های انتقال آب انجام شد و در آن به بررسی اقتصادی نفوذ از کانال بدون پوشش به آب زیرزمینی و پمپاژ دوباره آب از طریق چاه، در مقایسه با نگهداشت آب در کانال‌‌‌‌‌‌‌‌ پوشش شده پرداخته شد. برای انجام این پژوهش، کانال بتنی شبکه آبیاری و زهکشی گندمان و بلداجی، در شهرستان بروجن استان چهارمحال و بختیاری، با مقطع ذوزنقه و عرض کف ۳/۱ متر، عمق ۸/۱ متر و عرض بالای ۵/۶ متر انتخاب و با کانال خاکی با ابعاد مشابه مقایسه گردید. داده‌‌‌‌‌‌‌‌های اولیه شامل الگوی کشت انتخابی و سطح زیر کشت، عملکرد و مصرف آب گیاهان در بازه زمانی پژوهش و هزینه کارگری قبل و بعد از پوشش کانال بود. برای محاسبه هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌های پوشش کانال، با فرض عمر مفید ۱۰، ۲۰ و ۴۰ ساله پوشش، هزینه عملیات خاکی، هزینه پوشش‌‌‌‌‌‌‌‌دهی کانال، ارزش آب صرفه‌‌‌‌‌‌‌‌جویی شده، کاهش هزینه تعمیر، لایروبی و نگهداری و امکان توسعه کمی و کیفی محصولات زراعی و باغی در سطح زیر پوشش کانال انتقال، درنظر گرفته شد. به منظور محاسبه هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌های پمپاژ آب زیرزمینی از اعماق مختلف نیز، هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌های انرژی، استهلاک سامانه پمپاژ لحاظ گردید. نتایج نشان داد در هر سه نرخ تنزیل ۱۲، ۱۵ و ۱۸ درصد و با هر سه عمر مفید ۱۰، ۲۰ و ۴۰ سال، همواره کانال خاکی توجیه اقتصادی بیشتری نسبت به کانال بتنی دارد. همچنین، با افزایش عمر مفید کانال بتنی از ۱۰ به ۴۰ سال (در نرخ تنزیل ثابت)، ارزش حال خالص و نسبت سود به هزینه ابتدا افزایش و سپس کاهش نشان داد. بررسی دقیق محاسبات نشانگر آنست که پس از ۳۰ سال، با حداکثر شدن مخارج نگهداری کانال پوشش‌‌‌‌‌‌‌‌دار، هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌های آن فراتر از درآمدهای حاصل خواهد شد، بنابراین پوشش با شرایط ذکر شده پس از ۳۰ سال توجیه اقتصادی نداشته و شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی مورد بررسی نسبت به قبل کاهش می‌‌‌‌‌‌‌‌یابند. بنابراین، پوشش‌‌‌‌‌‌‌‌دار کردن کانال در منطقه بروجن استان چهارمحال و بختیاری در مقایسه با گزینه کانال خاکی و پمپاژ دوباره از چاه، توجیه اقتصادی ندارد. نتایج نشان داد در هر ۳ نرخ تنزیل ۱۲، ۱۵ و ۱۸ درصد و با هر ۳ عمر مفید ۱۰، ۲۰ و ۴۰ سال، همواره کانال خاکی توجیه اقتصادی بیشتری نسبت به کانال بتنی دارد. بنابراین، پوشش‌دار کردن کانال در منطقه بروجن استان چهارمحال و بختیاری در مقایسه با گزینه کانال خاکی و پمپاژ دوباره از چاه، توجیه اقتصادی ندارد
واژگان کلیدی

شبکه آبیاری و زهکشی گندمان و بلداجی  کانال پوشش‌‌‌‌‌‌‌‌دار  کانال خاکی  مدل‌‌‌‌‌‌‌‌سازی فیزیکی. دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله

مراجع

اطلاعیه‌ها  

نمایه‌ها  

 


پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
پایگاه اطلاعات نشریات کشور
سیویلیکا
پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی
 سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران