برای پژوهش و توسعه
  بازگشت به ژورنال
پژوهش آب ایران
انتخاب مناسب¬ترین مکان جهت احداث بندهاي زيرزميني با رویکرد تصمیم¬گیری چندمعیاره (مطالعه موردی: حوزه آبخیز مرغملک – شهرکرد)


نویسندگان

سید نعیم امامی
اعظم مومزایی

emami1348@yahoo.com    بخش تحقیقات حفاظت خاك و آبخیزداري، مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان چهارمحال و بختیا
azam_mumzai@yahoo.com    دانشگاه یزد


48 دانلودها

چکیده

در این تحقیق، برای مکانیابی بندزیرزمینی در حوزه آبخیز مرغملک - شهرکرد، رویکرد تصمیم گیری چند معیاره استفاده شد. ابتدا، محدوده¬های مناسب برای بند زیرزمینی با معیارهای حذفی و با استفاده از منطق بولین، مشخص شد. محورهایی که از نظر طول و سطح مخزن برای ایجاد بند زیرزمینی مناسب بود و کوره قنات را قطع نمی¬کنند، شناسایی شد. در مرحله بعد، این تعداد نقاط پیشنهادی با کمک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی اولویت¬بندی شدند. برای این منظور، از چهار معیار وضعیت آب، مخزن بند، محور بند و عوامل اقتصادی- اجتماعی استفاده شد. با استفاده از جدول تعیین ارزش نظری و بر مبنای مقایسه جفتی و با توجه به نظرات کارشناسی، اهمیت و ارزش شاخص تعیین شد. پنج سناریو در ارتباط با اولویت¬بندی محورها در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که معیار هیدرولوژی با وزن51/0مهمترین معیار و بعد از آن معیار عوامل اقتصادی-اجتماعی با وزن 30/0 دومین معیارمهم در مکانیابی بند زیر زمینی است. بهترین محورها برای احداث بند زیرزمینی، در بستر آبرفتی رودخانه¬های با جریان زیرسطحی بالا، حجم مخزن زیاد، همچنین حجم رواناب بالا و شیب پایین و نفوذپذیری بالا بوده است. 15 محور مناسب برای احداث بندزیرزمیني در حوزه آبخیز مرغملک - شهرکرد شناسایی شد. روش ارائه شده در این تحقیق قادر است با دقت بالایی و از طریق بررسی¬های تفصیلی و دقیق و در نظر گرفتن عوامل موثر بر بندهای زیرزمینی، مکان¬های مناسب برای احداث بندهای زیرزمینی را تعیین کند.
واژگان کلیدی

مدل تصمیم گیری چند شاخصه  منطق بولین  مکان یابی  بندهای زیرزمینی  شهرکرد دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله


Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
14
شماره‌ها
50
مقالات
788
مقالات دسترسی آزاد
532