برای پژوهش و توسعه
  بازگشت به ژورنال
پژوهش آب ایران
بررسی آزمایشگاهی تأثیر شیب سرریز پلکانی بر رژیم جریان و پارامترهای هیدرولیکی میدان (مطالعه موردی سرریز سدهای سیاه¬بیشه)


نویسندگان

امین حسنعلی پور شهرآبادی
مهدی اژدری مقدم
محمد رضا کاویانپور

amin.h.shahrabadi@gmail.com    unknown
Mazdary@usb.ac.ir    unknown
Kavianpour@kntu.ac.ir    unknown


176 دانلودها

چکیده

سرریزهای پلکانی از لحاظ اقتصادی در پایین¬دست سدهای وزنی بتن غلطکی قابل توجیه می‌باشند و مزیت آن‌ها بر سرریزهای شوت، نرخ بالای استهلاک انرژی در طول سرریز و کاهش ابعاد حوضچه آرامش است. جریان‌های عبوری از این سرریزها به ۳ دسته جریان ریزشی، انتقالی و رویه‌ای تقسیم می‌شوند. در این پژوهش ۴ مدل آزمایشگاهی ساخته شده از سرریز سدهای بالا و پایین سیاه‌بیشه با مقیاس به ترتیب ۱:۱۵ و ۱:۲۰ با شیب‌های ۴۴/۱۸، ۵۶/۲۶، ۷۴/۲۹ و ۸۱/۳۸ درجه مورد آزمایش قرار گرفته است. هدف پژوهش بررسی تشکیل رژیم‌های مختلف جریان و مقایسه پروفیل جریان عبوری و فشار وارد بر کف پله‌ها می‌باشد. نتایج این پژوهش نشان‌ می‌دهد که تبدیل رژیم‌های جریان به یکدیگر با افزایش شیب، سریع‌تر بوقوع می‌پیوندد. روابطی جهت تخمین شروع تشکیل رژیم‌های جریان ارائه شد. تمرکز بر پروفیل‌جریان و فشار در کف پله‌ها، نشان داد که رژیم‌های مختلف جریان با پروفیل جریان متفاوت، نوسانات فشار متفاوتی را بر کف ‌پله‌ها وارد می‌کنند. بنابراین تفاوت در فشارهای وارده بر کف پله‌ها بیانگر تفاوت در نیروهای اعمالی به سازه کف پله‌ها در رژیم‌های مختلف جریان است. نمودارهای ضریب نوسانات فشار در رژیم¬های مختلف نیز بیانگر این موضوع است که تغییر رژیم جریان عبوری تأثیر بسزایی در نوسانات فشار ندارد.
واژگان کلیدی

پروفیل جریان  رژیم جریان  سرریز پلکانی  شیب‌سرریز  فشار دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله


Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2019
دوره‌ها
14
شماره‌ها
50
مقالات
771
مقالات دسترسی آزاد
532