برای پژوهش و توسعه
  بازگشت به ژورنال
پژوهش آب ایران
تاثير سطوح مختلف آبياري با پساب بر عملکرد و کارآيي مصرف آب سه گونه اکاليپتوس


نویسندگان

محمد هادی راد
مهدیه تجملیان
مهدی سلطانی

mohammadhadirad@gmail.com    unknown
tajamoliyan@gmail.com    unknown
m_soltani50@yahoo.com    unknown


39 دانلودها

چکیده

تاثير آبياري با پساب بر عملکرد و برخي شاخص¬هاي عملکردي سه گونه اکاليپتوس شاملEucalyptus microtheca Eucalyptus camaldulensis و Eucalyptus rubidaدر شرايط لايسيمتري مورد بررسي قرار گرفت. آزمايش به صورت فاکتوريل و در قالب طرح کاملاً تصادفي با سه تکرار اجرا گرديد. تيمارهاي آبياري در سه سطح شاهد يا آب معمولي،۵۰ درصد آب معمولي و ۵۰ درصد پساب و آبياري کامل با پساب اعمال گرديد. نتايج نشان داد که تيمارهاي مختلف آبياري تاثير معني¬داري (p<۰.۰۰۱) بر ارتفاع، رشد قطري، طول، عرض و سطح برگ، سطح برگ ويژه، گنجايش نسبي آب برگ، وزن خشک اندام هوايي، محتوي نسبي کلروفيل و کارايي مصرف آب، داشتند. با افزايش ميزان پساب مصرف شده، ويژگي¬هاي ذکر شده در هر سه گونه بهبود يافت. بيشترين قطر تنه و طول و عرض برگ در تيمار ۱۰۰ درصد پساب به ترتيب ۴۷/۸ ، ۱۵/۱۲ و ۳۸/۲ ميلي¬متر بود. همچنين بيشترين محتوي کلروفيل برگ با ۴۲/۵۵ درصد مربوط به تيمار ۱۰۰ درصد پساب و کمترين مقدار با ۱۲/۱۸ درصد مربوط به تيمار شاهد بود. بيشترين کارايي مصرف آب در تيمار ۱۰۰ درصد پساب اتفاق افتاد و بالغ بر ۴ برابر تيمار شاهد بود. همچنين از بين سه گونه مورد بررسي گونه E. camaldulensis از رشد بيشتر و کارايي مصرف آب بالاتري برخوردار بود.
واژگان کلیدی

Eucalyptus microtheca   camaldulensis Eucalyptus  Eucalyptus rubida  شاخص¬های فیزیولوژی  شاخص¬های مورفولوژی دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله


Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
14
شماره‌ها
50
مقالات
788
مقالات دسترسی آزاد
532