بازگشت به نشریه
پژوهش آب ایران
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
15
شماره‌ها
54
مقالات
855
دسترسی آزاد
532


پژوهش آب ایران
تاثیر سطوح مختلف آبیاری با پساب بر عملکرد و کارآیی مصرف آب سه گونه اکالیپتوس


دریافت: - | پذیرش: 1397/12/12 | انتشار: 1398/9/5 

 DOI

نویسندگان
محمد هادی راد1*، مهدیه تجملیان2، مهدی سلطانی3

1-،mohammadhadirad@gmail.com

2-،tajamoliyan@gmail.com

3-،m_soltani50@yahoo.com212 تعداد دریافت

چکیده

تاثیر آبیاری با پساب بر عملکرد و برخی شاخص‌های عملکردی سه گونه اکالیپتوس شاملEucalyptus microtheca Eucalyptus camaldulensis و Eucalyptus rubidaدر شرایط لایسیمتری مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. تیمارهای آبیاری در سه سطح شاهد یا آب معمولی،۵۰ درصد آب معمولی و ۵۰ درصد پساب و آبیاری کامل با پساب اعمال گردید. نتایج نشان داد که تیمارهای مختلف آبیاری تاثیر معنی‌داری (p<۰.۰۰۱) بر ارتفاع، رشد قطری، طول، عرض و سطح برگ، سطح برگ ویژه، گنجایش نسبی آب برگ، وزن خشک اندام هوایی، محتوی نسبی کلروفیل و کارایی مصرف آب، داشتند. با افزایش میزان پساب مصرف شده، ویژگی‌های ذکر شده در هر سه گونه بهبود یافت. بیشترین قطر تنه و طول و عرض برگ در تیمار ۱۰۰ درصد پساب به ترتیب ۴۷/۸ ، ۱۵/۱۲ و ۳۸/۲ میلی‌متر بود. همچنین بیشترین محتوی کلروفیل برگ با ۴۲/۵۵ درصد مربوط به تیمار ۱۰۰ درصد پساب و کمترین مقدار با ۱۲/۱۸ درصد مربوط به تیمار شاهد بود. بیشترین کارایی مصرف آب در تیمار ۱۰۰ درصد پساب اتفاق افتاد و بالغ بر ۴ برابر تیمار شاهد بود. همچنین از بین سه گونه مورد بررسی گونه E. camaldulensis از رشد بیشتر و کارایی مصرف آب بالاتری برخوردار بود.
واژگان کلیدی

Eucalyptus microtheca   camaldulensis Eucalyptus  Eucalyptus rubida  شاخص‌های فیزیولوژی  شاخص‌های مورفولوژی دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله
راد م. ه. تجملیان م. و سلطانی م. 1398. تأثیر سطوح مختلف آبیاری با پساب بر عملکرد و کارآیی مصرف آب سه گونه اکالیپتوس. مجله پژوهش آب ایران. 35: 73-81.
مراجع
 1. جوانشیر ک. و مصدق، ا. 1351. اکـالیپتوس. انتـشارات دانـشگاه تهران. 434 ص.

 2. راد م. ه. سردابی ح. سلطانی م. غلمانی س. و. 1391. سازگاری گونه­ها و جمعیت­های مختلف اکالیپتوس در شرایط آبیاری با پساب تصفیه‌خانه پساب یزد. آب و پساب. 1: 85-94.

 3. شهریاری ع. نوری س. عابدی کوپایی ج. آ. و صالح ف. 1389. اثر آبیاری با پساب تصفیه شده بر رشد گیاه قره داغ تحت شرایط گلخانه. علوم و فنون کشت­های گلخانه­ای. 1(8): 13-24.

 4. عرفانی ع. حق‌نیا غ. ح. و علیزاده‌ ا. 1381. تأثیر آبیاری با پساب بر عملکرد وکیفیت کاهو و برخی ویژگی­های خاک. نشریه علوم آب و خاک- علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. 6(1): 71-92.

 5. قلی‌زاده ا. و دهقانی ح. 1394. تعیین ویژگی‌های مرتبط با تحمل به شوری ژنوتیپ‌های گندم نان در استان یزد با استفاده از رگرسیون لجستیک. نشریه تولید گیاهان زراعی. 6 (1): 63-77.

 6. قنبری ا. عابدی کوپایی ج. و طایی سمیرمی ج. 1385. اثر آبیاری با پساب تصفیه شده شهری روی عملکرد و کیفیت گندم و برخی ویژگی­های خاک در منطقه سیستان. علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی). 10(4): 59-75.

 7. نریمانی ح. ایران‌نژاد م. کیانی ب. و قربعلی ر. 1392. اثر آبیاری با پساب تصفیه شده بر رشد کاج الدار(pinus eldarica Medw)  در جنگل‌کاری­های کارخانه ذوب آهن اصفهان. دومین همایش ملی حفاظت و برنامه‌ریزی محیط‌زیست. شرکت هم‌اندیشان محیط‌زیست فردا، همدان. 2-12.

یزدانی ع. صفاری م. و رنجبر غ. 1396. اثر آبیاری با فاضلاب شهری تصفیه شده بر عملکرد دانه و تجمع فلزات سنگین در دانه ژنوتیپ­های جو. علوم زراعی ایران. 19(4): 284-296.


 1. Ali H. M. Khamis M. H and Hassan F. A. 2012. Growth, chemical composition and soil properties of Tipuana speciosa (Benth.) Kuntze seedlings irrigated with sewage effluent. Applied Water Science. 2: 101-108.

 2. Al-Jamal M. S. Sammis T. W. Mexal J. G. Picchioni G. A. and Zachritz W. H. 2002. A growth-irrigation scheduling model for waste water use in forest production. Agricultural Water Management. 56: 27-79.

 3. Baddesha A. H. Chhabra S. and Ghuman B. S. 1997. Changes in soil chemical properties and plant nutrient content under eucalyptus irrigated with sewage water. Journal of the Indian Society of Soil Science. 45)2(: 358-362.

 4.  Safi-naz S. Z. and Shaaban M. M. 2015. Impact of treated sewage water irrigation on some growth parameters, yield and chemical composition of sunflower (Helianthus annuus L.) plants. International Journal of ChemTech Research. 8(9): 114-122.

 5. FAO. 2009. Treated wastewater use in forest plantation development in the near east region, A Paper presented at the Near East Forestry Commission.www.fao.org.

 6. Fitzpatrick G. E. Donselman H. and Carter N. S. 1986. Interactive effects of sewage effluent irrigation and supplemental fertilization on container- grown trees. Horticultural Science. 21)1(: 92-93.

 7. Feibo W. Lianghuan W. and Fuhua X. 1998. Chlorophyll meter to predict nitrogen side dress requirements for short-season cotton (Gossypium hirsutum L.). Field Crop. Research. 56: 309-314.

 8. Guo L. B. Sims R. E. H. and Horne D. J. 2002. Biomass production and nutrient cycling in Eucalyptus short rotation energy forests in New Zealand.: I: biomass and nutrient accumulation. Bioresource Technology. 85)3): 273-283.

 9. Kellar C. Grath S. P. Mc. and Dunham S. J. 2002. Trace metal leaching through a soil grassland system after sewagesludge application. Journal of Environmental. 31: 1550-1560.

 10. Magalhães J. L Simon G. Menezes J. F. S. Rodrigues A. A. Azambuja U. S. Rodrigues D. A. and Carlos Saraiva da Costa A. 2016. Growth of eucalyptus seedlings irrigated with different wastewaters, African Journal of Agricultural Research. 11(46): 4779-4785.

 11. Marinho L. E. Coraucci Filho B. Roston D. M. Stefanutti R. and Tonetti A. L. 2014. Evaluation of the productivity of irrigated Eucalyptus grandis with reclaimed wastewater and effects on soil. Water, Air and Soil Pollution. 225: 1830-1838.

 12. Martinez J. P. S. Lutts A. Schanck M. Bajji and Kinet J. M. 2004. Is osmotic adjustment required for watwr stress resistance in the meditranean shrub. Atriplex halimusL, Journal of Plant Physiology. 161: 1041-1051.

 13. Minhas P. S. Yadav R. K. Lal K. and Chaturvedi R. K. 2015. Effect of long-term irrigation with wastewater on growth, biomass production and water use by Eucalyptus (Eucalyptus tereticornis) planted at variable stocking density. Agricultural Water Management. 152: 151-160.

 14. Myers B. J. Theiveyanath S. O. Brian N. O and Bond W. J. 1996. Growth and water use of Eucalyptus grandis and Pinus radiata plantation irrigated with effluent. Tree Physiology. 16: 211-219.

 15. Xu X. Zhang R. Xue X. and Zhao M. 1998. Determination of evapotranspiration in the desert area using lysimeters. Communications in Soil Science & Plant Analysis. 29(1-2): 1-13.

اطلاعیه‌ها  

نمایه‌ها  

 


پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
پایگاه اطلاعات نشریات کشور
سیویلیکا
پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی
 سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران