برای پژوهش و توسعه
  بازگشت به ژورنال
پژوهش آب ایران
تحلیل روند پنج مشخصه مهم بارش‌های روزانه در حوضه دریاچه ارومیه


نویسندگان

یعقوب دین پژوه
رعنا صدیق پور

dinpashoh@yahoo.com    unknown
rana1370m@gmail.com    unknown


79 دانلودها

چکیده

هدف این مطالعه، بررسی روند تغییرات زمانی و مکانی مشخصه¬های تعداد روزهای با بارش در پنج دسته متمایز شامل کمتر از ۱ میلیمتر، ۱ تا ۵ ، ۵ تا ۱۰ ، ۱۰ تا ۱۵ و بیش از ۱۵ میلیمتر در روز در حوضه‌ی دریاچه ارومیه می‌باشد. برای ای منظور، از اطلاعات ۲۵ ایستگاه با حداقل ۱۰ سال آمار منتهی به ۲۰۱۵ و از روش¬های مان‌¬¬¬-کندال (MK) و تخمین‌گر سن (β) استفاده شد. برای تفسیر مکانی روند هر یک از مشخصه¬ها نقشه‌هایی تهیه شد. نتایج نشان داد که مقدار β در ۸۴% ایستگاه‌ها، برای مشخصه اول مثبت بوده و شیب روند در پنج ایستگاه در جنوب حوضه، دارای روند صعودی معنی‌دار (۰۵/۰>α) بود. روند دسته دوم، در ۱۵ ایستگاه نزولی و در پنج ایستگاه معنی¬دار بود. β برای مشخصه¬ی سوم در ۴۴% ایستگاه‌ها منفی و در ۴ ایستگاه معنی¬دار (۱۰/۰>α) بود. در ۳۲% ایستگاه‌ها روند نزولی برای دسته ۱۰ تا ۱۵ میلیمتر مشاهده شد که در سه ایستگاه معنی¬دار (۱۰/۰>α) بود. مقدار β برای تعداد روزهای با بارش بیش از ۱۵ میلیمتر در ۵۲% ایستگاه‌ها مثبت بود.
واژگان کلیدی

تخمین‌گر سن  حوضه‌ی دریاچه ارومیه  روند  مان کندال دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله


Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
14
شماره‌ها
50
مقالات
788
مقالات دسترسی آزاد
532