بازگشت به نشریه
پژوهش آب ایران
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
15
شماره‌ها
54
مقالات
855
دسترسی آزاد
532


پژوهش آب ایران
تحلیل روند پنج مشخصه مهم بارش‌های روزانه در حوضه دریاچه ارومیه


دریافت: - | پذیرش: 1398/1/14 | انتشار: 1398/9/3 

 DOI

نویسندگان
یعقوب دین پژوه1، رعنا صدیق پور2*

1-،dinpashoh@yahoo.com

2-،rana1370m@gmail.com276 تعداد دریافت

چکیده

هدف این مطالعه، بررسی روند تغییرات زمانی و مکانی مشخصه‌های تعداد روزهای با بارش در پنج دسته متمایز شامل کمتر از ۱ میلیمتر، ۱ تا ۵ ، ۵ تا ۱۰ ، ۱۰ تا ۱۵ و بیش از ۱۵ میلیمتر در روز در حوضه‌ی دریاچه ارومیه می‌باشد. برای ای منظور، از اطلاعات ۲۵ ایستگاه با حداقل ۱۰ سال آمار منتهی به ۲۰۱۵ و از روش‌های مان‌‌‌‌-کندال (MK) و تخمین‌گر سن (β) استفاده شد. برای تفسیر مکانی روند هر یک از مشخصه‌ها نقشه‌هایی تهیه شد. نتایج نشان داد که مقدار β در ۸۴% ایستگاه‌ها، برای مشخصه اول مثبت بوده و شیب روند در پنج ایستگاه در جنوب حوضه، دارای روند صعودی معنی‌دار (۰۵/۰>α) بود. روند دسته دوم، در ۱۵ ایستگاه نزولی و در پنج ایستگاه معنی‌دار بود. β برای مشخصه‌ی سوم در ۴۴% ایستگاه‌ها منفی و در ۴ ایستگاه معنی‌دار (۱۰/۰>α) بود. در ۳۲% ایستگاه‌ها روند نزولی برای دسته ۱۰ تا ۱۵ میلیمتر مشاهده شد که در سه ایستگاه معنی‌دار (۱۰/۰>α) بود. مقدار β برای تعداد روزهای با بارش بیش از ۱۵ میلیمتر در ۵۲% ایستگاه‌ها مثبت بود.
واژگان کلیدی

تخمین‌گر سن  حوضه‌ی دریاچه ارومیه  روند  مان کندال دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله
دین‌پژوه ی. و صدیق‌پور ر. 1398. تحلیل روند پنج مشخصة مهم بارش‌های روزانه در حوضه دریاچه ارومیه. مجله پژوهش آب ایران. 35: 63-72.
مراجع
 1. اختصاصی م. جهانبخشی ف. و کوثری م. 1393. بررسی روند بارش در 32 ایستگاه سینوپتیک ایران با روش ناپارامتری و جمع متحرک داده با مرتبه 1 تا 48 ماهه طی سال­های 1970 تا 2005. نشریه تحقیقات منابع آب ایران. 11(2): 151-156.

 2. جهان­بخش اصل س. خورشیددوست ع. دین­پژوه ی. و سرافروزه ف. 1393. روند تغییرات 27 شاخص مرتبط با درجه حرارت و بارش‌های حدی در تبریز. نشریه جغرافیا و برنامه­ریزی. 18(50): 107-133.

 3. جهاندیده م. و شیروانی ا. 1391. تحلیل روند برای زیرسری­های زمانی بارش در استان فارس. نشریه مهندسی منابع  آب. 5(12): 73-84.

 4. حجام س. خوشخو ی. و شمس­الـدین­ونـدی ر. 1387. تحلیل روند تغییرات بارندگی­های فصلی و سالانه چنـد ایستگاه منتخـب در حـوزه ایران مرکزی با اسـتفاده از روش­های ناپارامتری. پژوهش­های جغرافیایی. 46: 157-168.

 5. دین‌پژوه ی. نیازی ف. و مفید ح. 1394. تحلیل روند تغییرات پارامترهای هواشناسی در تبریز. نشریه علمی-پژوهشی جغرافیا و برنامه‌ریزی. 19(51): 145-169.

 6. محمدی ب. 1392. تحلیل روند سالانه آستانه بارش‌های سنگین ایران. نشریه تحقیقات جغرافیایی. 28(1): 163-176.

 7. میرعباسی نجف­آبادی ر. و دین­پژوه ی. 1391. تحلیل روند تغییرات بارش­های شمال­غرب ایران در نیم­قرن گذشته. علوم و مهندسی آبیاری (مجله علمی کشاورزی). 35(4): 73-59.


 1. Adamowski I. Adamowski K. and Bougadis I. 2010. Influence of trend on short duration design storms. Water Resources Management 24: 401-413.

 2. Anandhi A. Hutchinson S. Harrington J. Rahmani V. Kirkham M. B. and Rice C. W. 2016. Changes in spatial and temporal trends in wet, dry, warm and cold spell length or duration Indices in Kansas. Internation journal of climatology 36: 4085–4101.

 3. Chen J. Wub X. Finlayson B. Webber M. Wei T. and Li M. 2004. Variability and trend in the Hydrology of the Yangtze River, China: Annual precipitation and runoff. Journal of Hydrology. 513: 403-412.

 4. Dinpashoh Y. Jahanbakhsh-Asl S. Rasouli A. A. Foroughi M. and Singh V. P. 2018. Impact of climate change on potential evapotranspiration (case study: west and NW of Iran). Theoretical and Applied Climatology. 136: 185-201.

 5. Gonzalez J. C. Brunetti M. and Luis M. D. 2010. Precipitation trends in Spanish on hydrological divisions, 1946-2005. Climate Research. 43: 215-228.

 6. Herath S. and Ratnyake U. 2004. Monitoring rainfall trends to predict adverse impacts. a case study form Sri Lanka (1964-1993). Global Environmental Change. 14: 71-79.

 7. Jain S. K. Kumar V. and Saharia M. 2013. Analysis of rainfall and temperature trends in Northeast India. International Journal of Climatology. 33: 968-978.

 8. Kahya E. and Partal T. 2007. Is seasonal precipitation decreasing or increasing in Turkey? Online Journal of Earth Sciences. 1(1): 43-46.

 9. Khaliq M. N. Ouarda T. B. M. J. and Gachon P. 2009. Identification of temporal trends in annual and seasonal low flows occurring in Canadian rivers: the effect of short- and long- term persistence. Journal of Hydrology. 369: 183-197.

 10. Kumar S. Merwade V. Kam J. and Thurner K. 2009. Streamflow trends in Indiana: effects of long term persistence, precipitation and subsurface drains. Journal of Hydrology. 374(1-2): 171-183.

 11. Pal M. and Al–Tabaa A. 2009. Trends in seasonal precipitation extremes- an indicator of climate change in Kerala, India. Journal of Hydrology. 367: 62-69.

 12. Salehi Bavil S. Zeinalzade K. and Hessari B. 2018. The changes in frequency of daily precipitation Urmia Lake basin, Iran. Theoretical and Applied Climatology. 133(1-2): 205-214.

 13. Sen P. K. 1968. Estimates of the regression coefficient based on Kendall’s tau. Journal of the American Statistical Association. 63: 1379-1389.

 14. Thiel H. 1950. A rank-invariant method of linear and polynomial regression analysis. Proceedings of the Royal Netherlands Academy of Sciences. 53: 345-381.

 15. Xu Z. X. Takeuchi K. and Ishidaira H. 2003. Monotonic trend and step change in Japanese precipitation. Journal of Hydrology. 279(1-4): 144-150.

 16. Yue S. and Hashino M. 2003 Long term trends of annual and monthly precipitation in Japan. J. of the American Water Resources Association. 39(3): 587-596.

 

اطلاعیه‌ها  

نمایه‌ها  

 


پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
پایگاه اطلاعات نشریات کشور
سیویلیکا
پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی
 سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران