برای پژوهش و توسعه
  بازگشت به ژورنال
پژوهش آب ایران
برآورد ضرایب انتشار و نرخ رسوبگذاری در کانال مرکب با وجود پوشش گیاهی در سیلابدشت


نویسندگان

مرضیه محسنی
جمال محمد ولی سامانی
سید علی ایوب زاده

mohseni_m@sirjantech.ac.ir    unknown
samani_j@modares.ac.ir    unknown
ayyoub@modares.ac.ir    unknown


85 دانلودها

چکیده

توجه روزافزون به مسائل زیست محیطی در مدیریت رودخانه¬ها، موجب گسترش تحقیقات در زمینه بررسی پارامترهای موثر بر هیدرولیک جریان و انتقال- انتشار آلودگی و رسوب در رودخانه¬ها شده است. وجود پوشش گیاهی در بسیاری از رودخانه¬ها، تاثیر قابل توجهی بر هیدرولیک جریان، مورفولوژی و فرآیندهای انتقال و انتشار رسوب و آلودگی دارد، با این وجود مطالعه کمی در زمینه تاثیر پوشش گیاهی بر ضرایب انتشار و نرخ رسوبگذاری انجام شده است. هدف از تحقیق حاضر، برآرود ضرایب انتشار و نرخ رسوبگذاری در کانال مرکب با وجود پوشش گیاهی صلب غیرمستغرق در سیلابدشت است، بدین منظور توسعه مدل دوبعدی جریان و انتقال رسوب در کانال مرکب با وجود پوشش گیاهی در سیلاب¬دشت، مورد توجه قرار گرفته است. به منظور برآورد توزیع سرعت متوسط عمقی از مدل دوبعدی شیونو و نایت؛ که با افزودن نیروی کشانه به معادله مومنتم اصلاح شده، استفاده گردیده است. برای حل این مدل بایستی ۴ پارامتر ضریب کشانه، فاکتور اصطکاکی، ضریب لزجت گردابه¬ای، پارامتر جریان ثانویه در کانال¬اصلی و سیلاب¬دشت محاسبه شود. معادله انتقال انتشار دوبعدی به روش حجم محدود حل شده است. ضرایب انتشار و نرخ رسوبگذاری بر اساس کمترین خطای مشاهداتی میان داده¬های آزمایشگاهی و نتایج مدل عددی توسعه داده شده در این مطالعه، برآورد شده¬اند. مدل دو بعدی توسعه داده شده برای مطالعه زانگ(۲۰۱۱) اجرا و مقدار نرخ رسوبگذاری را با اختلافی حدود ۲۲% بیشتر از مقدار آزمایشگاهی برآورد نمود.
واژگان کلیدی

پوشش گیاهی معادله انتقال انتشار کانال مرکب ضرایب انتشار مدل دوبعدی سرعت متوسط عمقی نرخ رسوبگذاری  دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله


Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
14
شماره‌ها
50
مقالات
788
مقالات دسترسی آزاد
532