بازگشت به نشریه
پژوهش آب ایران
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
15
شماره‌ها
54
مقالات
855
دسترسی آزاد
532


پژوهش آب ایران
برآورد ضرایب انتشار و نرخ رسوبگذاری در کانال مرکب با وجود پوشش گیاهی در سیلابدشت


دریافت: - | پذیرش: 1397/10/27 | انتشار: 1398/9/3 

 DOI

نویسندگان
مرضیه محسنی1*، جمال محمد ولی سامانی2، سید علی ایوب زاده3

1-،mohseni_m@sirjantech.ac.ir

2-،samani_j@modares.ac.ir

3-،ayyoub@modares.ac.ir256 تعداد دریافت

چکیده

توجه روزافزون به مسائل زیست محیطی در مدیریت رودخانه‌ها، موجب گسترش تحقیقات در زمینه بررسی پارامترهای موثر بر هیدرولیک جریان و انتقال- انتشار آلودگی و رسوب در رودخانه‌ها شده است. وجود پوشش گیاهی در بسیاری از رودخانه‌ها، تاثیر قابل توجهی بر هیدرولیک جریان، مورفولوژی و فرآیندهای انتقال و انتشار رسوب و آلودگی دارد، با این وجود مطالعه کمی در زمینه تاثیر پوشش گیاهی بر ضرایب انتشار و نرخ رسوبگذاری انجام شده است. هدف از تحقیق حاضر، برآرود ضرایب انتشار و نرخ رسوب گذاری در کانال مرکب با وجود پوشش گیاهی صلب غیرمستغرق در سیلاب دشت است، بدین منظور توسعه مدل دوبعدی جریان و انتقال رسوب در کانال مرکب با وجود پوشش گیاهی در سیلاب‌دشت، مورد توجه قرار گرفته است. به منظور برآورد توزیع سرعت متوسط عمقی از مدل دوبعدی شیونو و نایت؛ که با افزودن نیروی کشانه به معادله مومنتم اصلاح شده، استفاده گردیده است. برای حل این مدل بایستی ۴ پارامتر ضریب کشانه، فاکتور اصطکاکی، ضریب لزجت گردابه‌ای، پارامتر جریان ثانویه در کانال‌اصلی و سیلاب‌دشت محاسبه شود. معادله انتقال انتشار دوبعدی به روش حجم محدود حل شده است. ضرایب انتشار و نرخ رسوبگذاری بر اساس کمترین خطای مشاهداتی میان داده‌های آزمایشگاهی و نتایج مدل عددی توسعه داده شده در این مطالعه، برآورد شده‌اند. مدل دو بعدی توسعه داده شده برای مطالعه زانگ(۲۰۱۱) اجرا و مقدار نرخ رسوبگذاری را با اختلافی حدود ۲۲% بیشتر از مقدار آزمایشگاهی برآورد نمود.
واژگان کلیدی

پوشش گیاهی معادله انتقال انتشار کانال مرکب ضرایب انتشار مدل دوبعدی سرعت متوسط عمقی نرخ رسوبگذاری  دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله
محسنی م. محمدولی سامانی ج. و ایوب‌زاده س. ع. 1398. برآورد ضرایب انتشار و نرخ رسوب‌گذاری در کانال مرکب با وجود پوشش گیاهی در سیلاب‌دشت. مجله پژوهش آب ایران. 35: 51-61.
مراجع
 1. محسنی م. 1394. توسعه مدل ریاضی دوبعدی انتقال بار معلق در کانال مرکب با وجود پوشش گیاهی صلب غیرمستغرق در سیلاب‌دشت. رساله دکتری. دانشگاه تربیت مدرس. 268 ص.


 1. Chatila G. J. 1997. Modeling of pollutant transport in compound open channels, Ph.D. Thesis, University of Ottawa. Ontario. Canada. 278 p.

 2. Elliott A. H. 2000. Settling of fine sediment in a channel with emergent vegetation. Journal of Hydraulic Engineering. 126: 570-577.

 3. Fraselle Q. Bousmar D. and Zech Y. 2007. Diffusion and dispersion in compound channels: the role of large scale turbulent structures. Proceedings 32nd Congress. International Association of Hydraulic Engineering and Research. Venice. 6 p.

 4. Huang Y. H. Saiers J. E. Harvey. J. W. Noe. G. B. and Mylon S. 2008. Advection, dispersion and filtration of fine particles within emergent vegetation of the Florida Everglades. Water Resources Research. 44 p.

 5. Mugnier C. G. 1995. Experimental study of the influence of vegetation on longitudinal dispersion. Civil and Enviromental Engineering. M.Sc. thesis Massachusetts Institute of Technology. 82 p.

 6. Nepf H. M. 1999. Drag, turbulence, and diffusion in flow through emergent vegetation. Water Resources Research. 35: 479-489.

 7. Nepf H. M. Sullivan J. A. and Zavistoski R. A. 1997. A model for diffusion within emergent vegetation, American Societly of Limnology and Oceanography. Inc 42: 1735-1745.

 8. Rameshwaran P. and Shiono K. 2007. Quasi two-dimensional model for straight overbank flows through emergent vegetation on floodplains. Journal of Hydraulic Research. 45(3): 302-315.

 9. Schmid B. H. Stephan U. and Hengl M. A. 2005. Sediment deposition in constructed wetland ponds with emergent vegetation: laboratory study and mathematical model. Water Science and Technology. 51(9): 307-314.

 10. Sharpe R. G. 2003. Suspended sediment transport through non-submerged reeds, faculty of engineering. M. Sc. Thesis, University of the Witwatersrand. Johannesburg. 196 p.

 11. Shavit U. and Brandon T. 2001. Dispersion within emergent vegetation using piv and concentration measurements. 4thInternational Symposium on Particle Image Velocimetry, Gottingen, Germany, September 2001. 10 p.

 12. Shiono K. and Knight D. W. 1991. Turbulent open channel flows with variable depth across the channel. Journal Fluid Mech. 222: 617-646.

 13. Soulsby R. L. 1997. Dynamics of marine sands. Thomas Telford. London. 272 p.

 14. Sun X. K. and Shiono K. 2008. Modelling of velocity and boundary shear stress for one-line vegetation along the edge of floodplain in compound channel. ICHE. Nagoya.

 15. Tabatabaei S. Heidarpour M. Ghasemi M. and Hoseinipour E. 2013. Transverse Mixing Coefficient on Dunes with Vegetation on a Channel Wall. World Environmental and Water Resources Congress. 2013: 1903-1911.

 16. Tang X. N. and Knight D. W. 2009. Lateral distributions of streamwise velocity in compound channels with partially vegetated floodplains. Sci China Ser. 52:3357-3362.

 17. Thornton C. I. Abt S. R. Morris C. E. and Fischenich J. C. 2000. Calculating shear stress at channel-overbank interfaces in straight channels with vegetated floodplains. Journal of Hydraulic Engineering. 126(12): 929-936.

 18. Tsujimoto T. 1999. Fluvial processes in streams with vegetation Journal of Hydraulic Research. 37: 789-803.

 19. Zong L. 2011. Interactions among flow, sediment deposition and aquatic vegetation in a channel. M. Sc. Thesis, Civil and Environmental Engineering Department. Massachusetts Institute of Technology. 74 p.

اطلاعیه‌ها  

نمایه‌ها  

 


پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
پایگاه اطلاعات نشریات کشور
سیویلیکا
پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی
 سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران