بازگشت به نشریه
پژوهش آب ایران
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
15
شماره‌ها
53
مقالات
828
دسترسی آزاد
532


پژوهش آب ایران
بررسی وضعیت سفره آب زیرزمینی دشت جیرفت و مقایسه هزینه پمپاژآب از چاه با پمپ های دیزلی و برقی


دریافت: - | پذیرش: - | انتشار: 1398/10/15 

 DOI

نویسندگان
ابراهیم محمدی سلیمانی1*، مجید احمدیان2، محسن شوکت فدایی3، علی کرامت زاده4، ابوالفضل محمودی5

1-،emohamadi58@yahoo.com

2-،mahmadian@ut.ac.ir

3-،mshfadaee@gmail.com

4-،alikeramatzadeh@yahoo.com

5-،abolfazlmahmoodi@yahoo.com127 تعداد دریافت

چکیده

هدف این مقاله، بیان وضعیت سفرة آب زیرزمینی دشت جیرفت در دهة ‌اخیر و مقایسة هزینه سالانه پمپاژ آب از چاه در دو نوع تکنولوژی برداشت آب با پمپ دیزل و الکتروپمپ است. بدین منظور از اطلاعات بهره‌برداران چاه‌های آب کشاورزی دشت جیرفت در سال زراعی 95-1394 استفاده شد. نتایج نشان داد که متوسط هزینة پمپاژ یک مترمکعب آب با استفاده از الکتروپمپ و پمپ دیزلی به‌ترتیب 169 و 365 ریال بود. به عبارتی، هزینة سالانه پمپاژ آب توسط الکتروپمپ نسبت به پمپ دیزل در حدود نصف کاهش می‌یابد. مقدار صرفه‌جویی سالانه در هزینة پمپاژ آب و در نتیجه کاهش هزینة جاری کشت یک هکتار گندم و پرتقال، در نتیجه تغییر نوع تکنولوژی برداشت آب چاه از پمپ دیزلی به الکتروموتور به‌ترتیب برابر 1525670 و3815920 ریال خواهد بود. نتایج نشان داد که سود درازمدت کشاورزان در نتیجه تغییر تکنولوژی برداشت از پمپ‌های دیزل به الکتروپمپ بدون به‌کارگیری محدودیت‌های فیزیکی و یا تعرفه‌ای منجر به فشار بیشتر بر منابع آب زیرزمینی دشت و افزایش سرعت تخلیه آن شده است.
واژگان کلیدی

الکتروپمپ هزینه پمپاژ دشت جیرفت سفره آب زیرزمینی  دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله

مراجع

اطلاعیه‌ها  

نمایه‌ها  

 


پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
پایگاه اطلاعات نشریات کشور
سیویلیکا
پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی
 سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران