برای پژوهش و توسعه
  بازگشت به ژورنال
پژوهش آب ایران
مطالعه عوامل اثرگذار بر انتقال رسوبات در پدیده آب¬شستگی موضعی اطراف پایه پل


نویسندگان

الهام ایزدی نیا
منوچهر حیدرپور

elham.izadinia@gmail.com    unknown
Heidar@cc.iut.ac.ir    unknown


131 دانلودها

چکیده

آب‌شستگي موضعي در اطراف پاية پل‌ها منجر به ناپايداري اين سازة استراتژيک در زمان وقوع سيلاب مي‌شود. براي مقابله با اين پديدة مخرب، اکثر مطالعات صورت ‌گرفته در زمينة روش‌هاي کنترل و کاهش آب‌شستگي است و کمتر به بررسي پديده‌هاي اثرگذار بر انتقال رسوبات توجه شده است. در اين مطالعه با برداشت پروفيل‌هاي سرعت در اطراف پاية پل و با بهره‌گيري از آناليز کودرانت به بررسي ساختار جريان، چگونگي حرکت و انتقال رسوبات پرداخته شده است. رخدادهاي غالب در پديدة انتقال رسوبات، شامل برهم‌کنش بيروني، برهم‌کنش دروني، حرکت جارويي و حرکت پرتابي است. نتايج نشان داد در جلوي پايه و نزديک بستر بيشترين احتمال وقوع مربوط به برهم‌کنش بيروني و برهم‌کنش دروني و در حدود 30 تا 33 درصد است؛ بنابراين، در داخل گودال، جريان در نزديک بستر انرژي کافي را براي انتقال رسوبات ندارد. در بيرون از گودال، نوسانات هر يک از رخدادها نسبت به داخل گودال کاهش مي‌يابد و رخداد غالب در اين ناحيه حرکت جارويي خواهد بود که باعث انتقال رسوبات مي‌گردد.
واژگان کلیدی

آب‌شستگی  آنالیز کودرانت  پایة پل  سرعت‌سنجی دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله


Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2019
دوره‌ها
14
شماره‌ها
49
مقالات
752
مقالات دسترسی آزاد
532