بازگشت به نشریه
پژوهش آب ایران
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
15
شماره‌ها
53
مقالات
845
دسترسی آزاد
532


پژوهش آب ایران
تاثیر روش های مختلف مدیریتی بر عملکرد، اجزا عملکرد و کارایی مصرف آب گوجه فرنگی در کشت هیدروپونیک


دریافت: - | پذیرش: - | انتشار: 1398/10/15 

 DOI

نویسندگان
محمد هوشمند1*، سعید برومند نسب2، محمد الباجی3، ناصر عالم زاده انصاری4

1-،moham.m72@gmail.com

2-،boroomandsaeed@yahoo.com

3-،m_albaji2000@yahoo.co.uk

4-،alemzadeh_ansari@yahoo.com174 تعداد دریافت

چکیده

کم آبیاری از مدیریت‌های به کار رفته برای کسب محصول با درآمد و سود بیشینه در سال‌های اخیر به دلیل تشدید بحران آب مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش اثر روش‌های آبیاری تنظیم شده (RDI) وخشکی موضعی ریشه (PRD) بر گوجه‌ فرنگی در شرایط کشت هیدروپونیک بررسی گردید. تیمارهای آزمایش شامل تیمارهای آبیاری RDI در دو سطح ۸۵ و ۷۰ درصد نیاز آبی گیاه، آبیاری PRD در دو سطح ۸۵ و ۷۰ درصد نیاز آبی گیاه که به صورت متناوب آبیاری را انجام می دادند و شاهد در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار اجرا گردید. نتایج نشان داد که شیوه‌ها و سطوح مختلف کم آبیاری بر وزن تر و خشک ریشه، وزن تر و خشک ساقه، وزن خشک بوته، وزن میوه و کارایی مصرف آب محصول و بخش هوایی تاثیر معنی‌دار دارد ولی بر وزن تر و خشک و میزان آب برگ، سطح برگ، شاخص سطح برگ، سطح برگ ویژه، نسبت سطح برگ، وزن بیوماس و شاخص برداشت تاثیر معنی‌داری نداشته است. بیشترین وزن میوه در بوته و کارایی مصرف آب در تیمار PRD۸۵ به میزان به ترتیب ۲۵۷۲/۵ گرم و ۱۶/۰۷ کیلوگرم بر متر مکعب و کمترین آن در تیمار PRD۷۰ به میزان به ترتیب ۱۱۸۹/۵ گرم و ۹/۰۲ کیلوگرم بر مترمکعب بدست آمد. همچنین کم آبیاری به صورت خشکی موضعی ریشه با سطح ۸۵% نیاز آبی گیاه به عنوان بهترین روش برای کشت هیدروپونیک گوجه‌فرنگی انتخاب شد.
واژگان کلیدی

خشکی موضعی ریشه کارایی مصرف آب کشت بدون خاک گوجه‌فرنگی کم آبیاری  دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله

مراجع

اطلاعیه‌ها  

نمایه‌ها  

 


پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
پایگاه اطلاعات نشریات کشور
سیویلیکا
پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی
 سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران