برای پژوهش و توسعه
  بازگشت به ژورنال
پژوهش آب ایران
تاثیر روش های مختلف مدیریتی بر عملکرد، اجزا عملکرد و کارایی مصرف آب گوجه فرنگی در کشت هیدروپونیک


نویسندگان

محمد هوشمند
سعید برومند نسب
محمد الباجی
ناصر عالم زاده انصاری

moham.m72@gmail.com    unknown
boroomandsaeed@yahoo.com    unknown
m_albaji2000@yahoo.co.uk    unknown
alemzadeh_ansari@yahoo.com    unknown


57 دانلودها

چکیده

کم آبیاری از مدیریت¬های به کار رفته برای کسب محصول با درآمد و سود بیشینه در سال¬های اخیر به دلیل تشدید بحران آب مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش اثر روش¬های آبیاری تنظیم شده (RDI) وخشکی موضعی ریشه (PRD) بر گوجه¬ فرنگی در شرایط کشت هیدروپونیک بررسی گردید. تیمارهای آزمایش شامل تیمارهای آبیاری RDI در دو سطح 85 و 70 درصد نیاز آبی گیاه، آبیاری PRD در دو سطح 85 و 70 درصد نیاز آبی گیاه که به صورت متناوب آبیاری را انجام می دادند و شاهد در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار اجرا گردید. نتایج نشان داد که شیوه¬ها و سطوح مختلف کم آبیاری بر وزن تر و خشک ریشه، وزن تر و خشک ساقه، وزن خشک بوته، وزن میوه و کارایی مصرف آب محصول و بخش هوایی تاثیر معنی¬دار دارد ولی بر وزن تر و خشک و میزان آب برگ، سطح برگ، شاخص سطح برگ، سطح برگ ویژه، نسبت سطح برگ، وزن بیوماس و شاخص برداشت تاثیر معنی¬داری نداشته است. بیشترین وزن میوه در بوته و کارایی مصرف آب در تیمار PRD85 به میزان به ترتیب 2572/5 گرم و 16/07 کیلوگرم بر متر مکعب و کمترین آن در تیمار PRD70 به میزان به ترتیب 1189/5 گرم و 9/02 کیلوگرم بر مترمکعب بدست آمد. همچنین کم آبیاری به صورت خشکی موضعی ریشه با سطح 85% نیاز آبی گیاه به عنوان بهترین روش برای کشت هیدروپونیک گوجه¬فرنگی انتخاب شد.
واژگان کلیدی

خشکی موضعی ریشه کارایی مصرف آب کشت بدون خاک گوجه¬فرنگی کم آبیاری  دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله


Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2019
دوره‌ها
14
شماره‌ها
50
مقالات
770
مقالات دسترسی آزاد
532