بازگشت به نشریه
پژوهش آب ایران
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
15
شماره‌ها
54
مقالات
855
دسترسی آزاد
532


پژوهش آب ایران
بررسی آزمایشگاهی اثر زبری بستر جریان بر مشخصات پرش هیدرولیکی


دریافت: - | پذیرش: 1397/10/17 | انتشار: 1398/9/3 

 DOI

نویسندگان
فرشته اسدی1، علیرضا عمادی2، رامین فضل اولی3*

1-،F.asadi1992@yahoo.com

2-،emadia355@yahoo.com

3-،raminfazl@yahoo.com335 تعداد دریافت

چکیده

پرش هیدرولیکی یکی از پدیده‏های مهم جریان آب در کانال‏ها بوده که به تناسب شدت پرش، با استهلاک انرژی محسوسی روبرو خواهد شد. استفاده از بسترهای زبر، عامل مؤثری در کاهش هزینه‏های حوضچه‏های استهلاک انرژی می‏باشد. بنابراین هدف محققین، به‏کارگیری بسترهای زبر در کف حوضچه‏های آرامش و بررسی تأثیر آن بر ‏مشخصات پرش هیدرولیکی بوده است. در این پژوهش، به بررسی آزمایشگاهی اثر زبری بستر بر مشخصات پرش هیدرولیکی در فلومی به طول ۱۲، عرض ۰.۵ و ارتفاع ۰.۷ متر در محدوده اعداد فرود ۵/۵ تا ۹ پرداخته شد و از ۲۴ بستر زبر مکعبی با آرایش زیگزاگی و ردیفی، ردیف‏ها و زاویه‏های مختلف استفاده گردید. نتایج نشان داد که عمق و طول نسبی (نسبت عمق ثانویه به اولیه و نسبت طول به عمق اولیه پرش) در آرایش زیگزاگی در مقایسه با ردیفی نسبت به بستر صاف کاهش بیش‏تری دارد. ضریب نیروی برشی که عامل اصلی کاهش عمق و طول نسبی پرش می‏باشد در هر دو آرایش ۶ درصد بیش‏تر از بستر صاف محاسبه شد. در نهایت روابطی برای برآورد عمق نسبی و طول نسبی به ازای اعداد فرود، استخراج گردید. هم‏چنین اثر آرایش‏ها در سطح معنی‏داری ۵ درصد برای همه بسترها بر عمق و طول نسبی به اثبات رسید.
واژگان کلیدی

استهلاک انرژی  اعداد فرود  بسترهای زبر  طول نسبی دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله
اسدی ف. فضل‏اولی ر. و عمادی ع. 1398. بررسی آزمایشگاهی اثر زبری بستر جریان بر مشخصات پرش هیدرولیکی. مجله پژوهش آب ایران. 35: 39-49.
مراجع
 1. بدیع ‏زادگان ر. صانعی م. و اسماعیلی ک. 1393. مقایسه مشخصات پرش هیدرولیکی روی انواع بسترهای زبر موج‏دار. نشریه آبیاری و زهکشی ایران. 8(2): 220-232.

 2. بیرامی م. ک. 1390. سازه های انتقال آب. دانشگاه صنعتی اصفهان. چاپ نهم. 462 ص.

 3. پارسامهر پ. حسین‏ زاده‏ دلیر ع. فرسادی‏زاده د. و عباسپور ا. 1391. پرش هیدرولیکی بر روی بستر با زبری‏های نیم ‏استوانه ای شکل. نشریه آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی). 26(3): 775-785.

 4. حسینی م. و ابریشمی ج. 1390. هیدرولیک کانال‏های باز. دانشگاه امام رضا. مشهد. چاپ بیست و هفتم. 613 ص.

 5. راور. ز. فرهودی ج. و نژندعلی ع. 1391. تأثیر بستر زبر ذوزنقه ‏ای قائم بر خصوصیات پرش هیدرولیکی و استهلاک انرژی. نشریه آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی)، دانشگاه فردوسی مشهد. 26(1): 85-94.

 6. غزالی م. صمدی ‏بروجنی ح. قربانی ب. و فتاحی نافچی ر. 1389. تأثیر بستر موج‏دار مثلثی بر مشخصات پرش هیدرولیکی. مجله پژوهش آب ایران. 7(4): 99-107.

 7. قربانی ب. صمدی‏بروجنی ح. و رحمتی ا. 1394. بررسی آزمایشگاهی پرش هیدرولیکی در حوضچه آرامش با بستر سنگ‏ چین. یادداشت تحقیقاتی. نشریه علمی-پژوهشی هیدرولیک. 10(2): 73-82.

 8. منصورفر ک. 1382. روش‏های آماری. انتشارات دانشگاه تهران. چاپ ششم. 394 ص.

 9. مؤمنی م. و فعال قیومی ع. 1386. تحلیل‏ های آماری با استفاده از SPSS. نشر کتاب نو. چاپ اول. 302 ص.

 10. نژندعلی ع. اسماعیلی ک. و فرهودی ج. 1391. اثر فاصله زبری‏های مثلثی بستر بر ویژگی‏های پرش هیدرولیکی. نشریه آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی). دانشگاه فردوسی مشهد. 26(2): 282-289.

 11. نیسی ک. و شفاعی‏ بجستان م. 1388. بررسی اثر زبری ‏های لوزی‏ شکل بر عمق متناوب پرش هیدرولیکی. هشتمین کنگره بین ‏المللی مهندسی عمران. دانشگاه شیراز. 21 تا 23 اردیبهشت 1388. 9 ص.


 1. Abbaspour A. Hosseinzadeh Dalir A. Farsadizadeh D. and Sadraddini A. A. 2009. Effect of sinusoidal corrugated bed on hydraulic jump characteristics. Journal of Hydro-environment Research. 3: 109-117.

 2. Belanger J. B. 1828. Essai sur la solution numerique de quelques problemes relatifs au movement permanent des eaux courantes (Essay on the numerical solution of some problems relative to steady flow of water). Carilian-Goeury: Paris France.

 3. Bradley J. N. and Peterka A. J. 1957. The hydraulic design of stilling basin. ASCE Journal of Hydraulics Division. 83(HY5): 1401-1406.

 4. Chow V. T. 1959. Open channel hydraulics. McGraw-Hill. New York. 680 p.

 5. Ead S. A. and Rajaratnam N. 2002. Hydraulic jumps on corrugated beds.  Journal of Hydraulic Engineering. 128(7): 656-663.

 6. Elnikhely E. A. 2014. Effect of staggered roughness elements on flow characteristics in rectangular channel. IJRE: International Journal of Research in Engineering and Technology. Volume: 03 Issue: 08. 12 p.

 7. Elsebaie I. H. and Shabayek Sh. 2010. Formation of hydraulic jumps on corrugated beds. International Journal of Civil & Environmental Engineering. 10(01): 37-47.

 8. Hager W. H. Bremen R. and Kawagowshi N. 1990. Classical Hydraulic Jump: Length of Roller. J. Hydraul. Res. 28(5): 591-608.

 9. Imran H. M. and Akib Sh. 2013. A review of hydraulic jump properties in different channel bed conditions. Department of Civil Engineering. Faculty of Engineering. 126-130.

 10. Izadjoo F. and Shafai Bajestan M. 2007. Corrugated bed hydraulic jump stilling basin. Journal of Applied Sciences. 7(8): 1164-1169.

 11. Naser Esfahani M. J. and Shafai Bajestan M. 2012. Effect of roughness height on the length of B jump at an abrupt drop. International Research Journal of Applied and Basic Sciences. Science Explorer Publications. 3: S. 2757-2762.

 12. Peterka A. J. 1978. Hydraulic design of stilling basins and energy dissipater. United States Department of the Interior. Bureau of Reclamation. Washington. 240 p.

 13. Peterka A. J. 1984. Hydraulic design of stilling basins and energy dissipator. United States Department of the Interior. Bureau of Reclamation. Washington. 240 p.

 14. Silvester R. 1964. Hydraulic jump in all shapes or horizontal channels. Proceeding of the American Society of Civil Engineers. J. of Hyd. Div. 90(Hy1): 23-55.

 15. Rajaratnam N. 1965. The hydraulic jump as a wall jet. Journal of Hydraulic. Division American Society. Civil Engineering. 91(5): 107-132.

 16. Rajaratnam N. 1968. Hyraulic jump on rough bed. Transaction of the Engineering Institute of Canada. 11(2): 1-8.

 17. Tokyay N. D. 2005. Effect of channel bed corrugations on hydraulic jumps. EWRI. Water & Environmental Resources Congress. Anchorage. Alaska. USA. 8 p.

 18. Tokyay N. D. Evcimen T. U. and Şimşek C. 2011. Forced hydraulic jump on non-protruding rough beds. Canadian Journal of Civil Engineering. 38: 1136-1144.

اطلاعیه‌ها  

نمایه‌ها  

 


پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
پایگاه اطلاعات نشریات کشور
سیویلیکا
پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی
 سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران