برای پژوهش و توسعه
  بازگشت به ژورنال
پژوهش آب ایران
بررسی آزمایشگاهی اثر زبری بستر جریان بر مشخصات پرش هیدرولیکی


نویسندگان

فرشته اسدی
علیرضا عمادی
رامین فضل اولی

F.asadi1992@yahoo.com    unknown
emadia355@yahoo.com    unknown
raminfazl@yahoo.com    unknown


104 دانلودها

چکیده

پرش هیدرولیکی یکی از پدیده‏های مهم جریان آب در کانال‏ها بوده که به تناسب شدت پرش، با استهلاک انرژی محسوسی روبرو خواهد شد. استفاده از بسترهای زبر، عامل مؤثری در کاهش هزینه‏های حوضچه‏های استهلاک انرژی می‏باشد. بنابراین هدف محققین، به‏کارگیری بسترهای زبر در کف حوضچه‏های آرامش و بررسی تأثیر آن بر ‏مشخصات پرش هیدرولیکی بوده است. در این پژوهش، به بررسی آزمایشگاهی اثر زبری بستر بر مشخصات پرش هیدرولیکی در فلومی به طول ۱۲، عرض ۰.۵ و ارتفاع ۰.۷ متر در محدوده اعداد فرود ۵/۵ تا ۹ پرداخته شد و از ۲۴ بستر زبر مکعبی با آرایش زیگزاگی و ردیفی، ردیف‏ها و زاویه‏های مختلف استفاده گردید. نتایج نشان داد که عمق و طول نسبی (نسبت عمق ثانویه به اولیه و نسبت طول به عمق اولیه پرش) در آرایش زیگزاگی در مقایسه با ردیفی نسبت به بستر صاف کاهش بیش‏تری دارد. ضریب نیروی برشی که عامل اصلی کاهش عمق و طول نسبی پرش می‏باشد در هر دو آرایش ۶ درصد بیش‏تر از بستر صاف محاسبه شد. در نهایت روابطی برای برآورد عمق نسبی و طول نسبی به ازای اعداد فرود، استخراج گردید. هم‏چنین اثر آرایش‏ها در سطح معنی‏داری ۵ درصد برای همه بسترها بر عمق و طول نسبی به اثبات رسید.
واژگان کلیدی

استهلاک انرژی  اعداد فرود  بسترهای زبر  طول نسبی دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله


Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
14
شماره‌ها
50
مقالات
788
مقالات دسترسی آزاد
532