برای پژوهش و توسعه
  بازگشت به ژورنال
پژوهش آب ایران
ارزیابی عملکرد الگوریتم بهینه‌یابی جستجوی هارمونی در بهره‌برداری بهینه‌ از سیستم‌های چند مخزنه و تک مخزنه واقعی (مطالعه موردی: سد دز)


نویسندگان

مریم میربیک سبزواری
حسن ترابی پوده
حجت الله یونسی

maryam.sabzevari1390@gmail.com    unknown
torabi1976@gmail.com    unknown
yonesi_h@ut.ac.ir    unknown


50 دانلودها

چکیده

بهره‌برداری بهینه از مخازن یکی از موضوعات مهم در مدیریت منابع آب سطحی بوده و روش‌های بهینه‌سازی مختلفی در این زمینه استفاده شده‌اندکه پرکاربردترین آنها الگوریتم‌های فراکاوشی می‌باشند. در تحقیق حاضر الگوریتم جستجوی هارمونی ( HSA) برای تعیین بهره‌برداری بهینه از سیستم‌های‌ چندمخزنه مورد ارزیابی قرار گرفت. مقدار بهینه مطلق با استفاده از یک مدل برنامه‌ریزی خطی (لینگو) به‌دست آمد. HSA ابتدا برای بهینه‌سازی یک سیستم چهار مخزنه به‌کار گرفته شد. مقدار تابع هدف با استفاده از لینگو برابر ۳۰۸.۲۹۱۵ و با استفاده از HSA برابر ۳۰۸.۲۹۰۰ محاسبه شد که ۰.۰۰۰۵ درصد با بهینه مطلق اختلاف داشت. پس از موفقیت الگوریتم HS در حل سیستم چهار مخزنه، یک سیستم ده مخزنه در نظر گرفته شد. مقدار تابع هدف با استفاده از لینگو برابر ۱۱۹۴.۴ و با استفاده از HSA برابر ۱۱۹۳.۱ محاسبه شد که ۰.۱ درصد با بهینه مطلق اختلاف داشت. پس از موفقیت الگوریتم در حل مسائل چندمخزنه بهره‌برداری از مخزن سد دز برای یک دوره میان‌مدت (۱۰ سال آماری) مدنظر قرار گرفت که جواب الگوریتم%۱.۳۱ با جواب بهينه مطلق اختلاف داشت. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که این الگوریتم توانایی حل مسائل بهینه‌سازی سیستم‌های واقعی را نیز دارد.
واژگان کلیدی

الگوریتم جستجوی هارمونی  الگوریتم فراکاوشی  برنامه‌ریزی خطی  بهره‌برداری چند مخزنه  بهینه‌سازی. دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله


Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
14
شماره‌ها
50
مقالات
788
مقالات دسترسی آزاد
532