بازگشت به نشریه
پژوهش آب ایران
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
15
شماره‌ها
54
مقالات
855
دسترسی آزاد
532


پژوهش آب ایران
ارزیابی عملکرد الگوریتم بهینه‌یابی جستجوی هارمونی در بهره‌برداری بهینه‌ از سیستم‌های چند مخزنه و تک مخزنه واقعی (مطالعه موردی: سد دز)


دریافت: - | پذیرش: 1398/2/14 | انتشار: 1398/9/19 

 DOI

نویسندگان
مریم میربیک سبزواری1، حجت الله یونسی2، حسن ترابی پوده3*

1-،maryam.sabzevari1390@gmail.com

2-،yonesi_h@ut.ac.ir

3-،torabi1976@gmail.com210 تعداد دریافت

چکیده

بهره‌برداری بهینه از مخازن یکی از موضوعات مهم در مدیریت منابع آب سطحی بوده و روش‌های بهینه‌سازی مختلفی در این زمینه استفاده شده‌اندکه پرکاربردترین آنها الگوریتم‌های فراکاوشی می‌باشند. در تحقیق حاضر الگوریتم جستجوی هارمونی ( HSA) برای تعیین بهره‌برداری بهینه از سیستم‌های‌ چندمخزنه مورد ارزیابی قرار گرفت. مقدار بهینه مطلق با استفاده از یک مدل برنامه‌ریزی خطی (لینگو) به‌دست آمد. HSA ابتدا برای بهینه‌سازی یک سیستم چهار مخزنه به‌کار گرفته شد. مقدار تابع هدف با استفاده از لینگو برابر ۳۰۸.۲۹۱۵ و با استفاده از HSA برابر ۳۰۸.۲۹۰۰ محاسبه شد که ۰.۰۰۰۵ درصد با بهینه مطلق اختلاف داشت. پس از موفقیت الگوریتم HS در حل سیستم چهار مخزنه، یک سیستم ده مخزنه در نظر گرفته شد. مقدار تابع هدف با استفاده از لینگو برابر ۱۱۹۴.۴ و با استفاده از HSA برابر ۱۱۹۳.۱ محاسبه شد که ۰.۱ درصد با بهینه مطلق اختلاف داشت. پس از موفقیت الگوریتم در حل مسائل چندمخزنه بهره‌برداری از مخزن سد دز برای یک دوره میان‌مدت (۱۰ سال آماری) مدنظر قرار گرفت که جواب الگوریتم%۱.۳۱ با جواب بهینه مطلق اختلاف داشت. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که این الگوریتم توانایی حل مسائل بهینه‌سازی سیستم‌های واقعی را نیز دارد.
واژگان کلیدی

الگوریتم جستجوی هارمونی  الگوریتم فراکاوشی  برنامه‌ریزی خطی  بهره‌برداری چند مخزنه  بهینه‌سازی دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله
ترابی‌پوده ح. میربیک سبزواری م. و یونسی ح. 1398. ارزیابی عملکرد الگوریتم بهینه‌یابی جستجوی هارمونی در بهره‌برداری بهینه‌ از سیستم‌های چند مخزنه و تک‌مخزنة واقعی (مطالعه موردی: سد دز). مجله پژوهش آب ایران. 35: 27-38.
مراجع
 1. برهانی داریان ع و مرتضوی نائینی م. 1387. مقایسه کاربرد روش‌های کاوشی در بهره‌برداری بهینه از منابع آب. مجله آب و فاضلاب. 68(4): 57-66.

 2. بزرگ حداد اُ. 1384. بهینه‌سازی هیدروسیستم‌ها با استفاده از الگوریتم بهینه‌یابی جفت‌گیری زنبور عسل (HBMO). رساله دکترا. دانشگاه علم و صنعت ایران. 163 ص.

 3. جنت رستمی س. خلقی م. و بزرگ حداد اٌ. 1389. مدیریت بهره‌برداری از سدهای مخزنی با استفاده از الگوریتم اصلاح شده جستجوی هارمونی. مجله دانش آب و خاک. 1/20(3): 61-71.


 1. Afshar M. H. 2013. Extension of the constrained particle swarm optimization algorithm to optimal operation of multi-reservoirs system. Electrical Power and Energy Systems. 51: 71-81.

 2. Chow V. T. and Cortes R. 1974. Applications of DDDP in water resources planning. Research Report 78. University of Illinois. Water Resources Center. Urbana.

 3. Geem Z. W. Kim J. H. and Loganathan G. 2001. A new heuristic optimization algorithm: harmony search. Simulation. 76(2): 60-68.

 4. Heidari M. chow V. T. Kokotovic P. V. and Meredith D. D. 1971. Discrete different a dynamic programing approach to water resources systems optimization. Water Resources Research. 7(2): 273-282.

 5. Jalali M. R. Afshar A. and Marino M. 2007. Multi-colony ant algorithm for continuous multi-reservoir operation optimization problem. Water Resources Management. 21: 1429-1447.

 6. Lee K. S. and Geem Z. W. 2005. A new meta-heuristic algorithm for continuous engineering optimization: harmony search theory and practice. Computer methods in applied mechanics and engineering. 194: 902-3933.

 7. Lin Ch. Ch. Deng D. J and Wang Sh. B. 2016. Extending the Lifetime of Dynamic Underwater Acoustic Sensor Networks Using Multi-Population Harmony Search Algorithm. IEEE Sensors Journal. 16: 4034-4042.

 8.  Mahdavi M. Fesanghary M. and Damangir E. 2007. An improved harmony search algorithm for solving optimization problems. Applied Mathematics and Computation. 188: 1567-1579.

 9. Michalewicz Z. and Schoenauery M. 1996. Evolutionary algorithms for constrained parameter optimization problems. Evolutionary Computation 4(1): 1-32

 10. Mousavi S. J. Nakhaei P. Sadollah A. and Kim J. H. 2017. Optimization of Hydropower Storage Projects Using Harmony Search Algorithm. International Conference on Harmony Search Algorithm. 514: 261-270.

 11. Murray D. M. and Yakowitz S. J. 1979. Constrained differential dynamic programming and its application to multi-reservoir control. Water Resources Research. 15(5): 1017-1027.

 12. Wardlaw R. and Sharif M. 1999. Evaluation of genetic algorithms for optimal reservoir system operation. Water Resources Planning Management: pp. 25-33.

اطلاعیه‌ها  

نمایه‌ها  

 


پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
پایگاه اطلاعات نشریات کشور
سیویلیکا
پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی
 سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران