برای پژوهش و توسعه
  بازگشت به ژورنال
پژوهش آب ایران
ارزیابی بهترین سیستم آبیاری با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(مطالعه موردی دشت ایذه)


نویسندگان

لمیا نیسی
محمد الباجی
سعید برومند نسب

neissi.lamya@gmail.com    unknown
m_albaji2000@yahoo.co.uk    unknown
s.boroomand-nasab@yahoo.com    unknown


52 دانلودها

چکیده

بحران کمبود آب موضوعی است که باعث ایجاد چالش در مصرف درست و بهینه منابع آب شده‌است. در این تحقیق تصمیم‌گیری چند معیاره(MCDM) جهت استفاده درست از منابع آب بکار گرفته‌شد. یکی از روش‌های رایج در تصمیم‌گیری چندمعیاره استفاده از روش تصمیم‌گیری تحلیل سلسله مراتبی است. این روش با درنظرگرفتن معیارها و زیرمعیارهایی و باتوجه به اولویت‌بندی معیارها به روش ساعتی(Saaty) و محاسبه وزن‌ معیارها و زیرمعیارهای انتخابی به روش میانگین هندسی به سیستم آبیاری امتیاز می‌دهد. در این تحقیق دو معیار اقتصادی-اجتماعی و فیزیک‌مزرعه برای سیستم‌های آبیاری سطحی و تحت فشار در منطقه‌ی دشت ایذه درنظرگرفته شد. معیار اقتصادی-اجتماعی به 4 زیرمعیار تجهیزات موجود در منطقه، هزینه، مهارت کارگران و فرهنگ و معیار فیزیک‌مزرعه به 5 زیرمعیار آب، اقلیم منطقه، خاک، توپوگرافی و محصول تقسیم‌بندی شدند. در ابتدا معیارها و زیرمعیارها با توجه به جدول امتیازبندی سلسله مراتبی از 1 تا 9 امتیازدهی شدند و پس از محاسبه‌ی میانگین هندسی وزن نهایی معیارها و زیرمعیارها برای هر گزینه محاسبه شد و سپس درنهایت امتیازها وارد سیستم اطلاعات جغرافیایی می‌شوند و نقشه‌های خروجی برای هر سیستم بدست می‌آیند. درنهایت سیستم آبیاری سطحی بعنوان سیستم مناسب دشت ایذه انتخاب شد.
واژگان کلیدی

GIS  AHP  اولویت بندی  تصمیم گیری  آبیاری دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله


Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
14
شماره‌ها
50
مقالات
788
مقالات دسترسی آزاد
532