بازگشت به نشریه
پژوهش آب ایران
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
15
شماره‌ها
54
مقالات
855
دسترسی آزاد
532


پژوهش آب ایران
ارزیابی بهترین سیستم آبیاری با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(مطالعه موردی دشت ایذه)


دریافت: - | پذیرش: 1397/11/17 | انتشار: 1398/9/19 

 DOI

نویسندگان
لمیا نیسی1*، محمد الباجی2، سعید برومند نسب3

1-،neissi.lamya@gmail.com

2-،m_albaji2000@yahoo.co.uk

3-،s.boroomand-nasab@yahoo.com207 تعداد دریافت

چکیده

بحران کمبود آب موضوعی است که باعث ایجاد چالش در مصرف درست و بهینه منابع آب شده‌است. در این تحقیق تصمیم‌گیری چند معیاره(MCDM) جهت استفاده درست از منابع آب بکار گرفته‌شد. یکی از روش‌های رایج در تصمیم‌گیری چندمعیاره استفاده از روش تصمیم‌گیری تحلیل سلسله مراتبی است. این روش با درنظرگرفتن معیارها و زیرمعیارهایی و باتوجه به اولویت‌بندی معیارها به روش ساعتی(Saaty) و محاسبه وزن‌ معیارها و زیرمعیارهای انتخابی به روش میانگین هندسی به سیستم آبیاری امتیاز می‌دهد. در این تحقیق دو معیار اقتصادی-اجتماعی و فیزیک‌مزرعه برای سیستم‌های آبیاری سطحی و تحت فشار در منطقه‌ی دشت ایذه درنظرگرفته شد. معیار اقتصادی-اجتماعی به ۴ زیرمعیار تجهیزات موجود در منطقه، هزینه، مهارت کارگران و فرهنگ و معیار فیزیک‌مزرعه به ۵ زیرمعیار آب، اقلیم منطقه، خاک، توپوگرافی و محصول تقسیم‌بندی شدند. در ابتدا معیارها و زیرمعیارها با توجه به جدول امتیازبندی سلسله مراتبی از ۱ تا ۹ امتیازدهی شدند و پس از محاسبه‌ی میانگین هندسی وزن نهایی معیارها و زیرمعیارها برای هر گزینه محاسبه شد و سپس درنهایت امتیازها وارد سیستم اطلاعات جغرافیایی می‌شوند و نقشه‌های خروجی برای هر سیستم بدست می‌آیند. درنهایت سیستم آبیاری سطحی بعنوان سیستم مناسب دشت ایذه انتخاب شد.
واژگان کلیدی

GIS  AHP  اولویت بندی  تصمیم گیری  آبیاری دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله
نیسی ل. محمد الباجی م. و برومندنسب س. 1398. ارزیابی بهترین سیستم آبیاری با استفاده از فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی (مطالعه موردی: دشت ایذه). مجله پژوهش آب ایران. 35: 17-25.
مراجع
  1. بی‌نام. 1393. سازمان آب و برق استان خوزستان. گزارشکار مطالعات خاکشناسی اراضی ایذه. 142 ص.
  2. بینا م. و زرشناس م. 1385. معرفی ضوابط و معیارهای طراحی لوله‌های کم فشار برای طرح شبکه فرعی آبیاری و زهکشی میاناب شوشتر. همایش ملی مدیریت شبکه‌های آبیاری و زهکشی. 14-12 اردیبهشت. اهواز. 1-11.
  3. رمزی ر. خاشعی سیوکی ع. و شهیدی ع. 1393. تعیین مناطق مستعد آبیاری قطره‌ای با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی در استان خراسان جنوبی. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. علوم آب و خاک. 69: 227-235.
  4. زبردست ا. 1380. کاربرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای. هنرهای زیبا. 10: 13-21.
  5. صدیق‌کیا م. ناطقی م. کاویانی کوثرخیزی ش. و نقی‌پور ن. 1393. ارزیابی و جانمایی انواع روش‌های آبیاری با الگوی تحلیل سلسله‌مراتبی در اراضی سازمان اتکا در منطقه دورود. نشریه پژوهش آب در کشاورزی. 28(4): 749-758.
  6. قره داغی م. م. معروف‌پور ع. بابایی خ. و منصوری ف. 1389. پتانسیل‍‌یابی مناطق مستعد جهت اجرای سیستم‌های آبیاری تحت‌فشار با استفاده از سامانه GIS (مطالعه موردی: شبکه آبیاری و زهکشی باباخان). پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه مهندسی آب. دانشکده کشاورزی. دانشگاه کردستان. 108 ص.
  7. میرزایی تختگاهی ح. برومندنسب س. بهزاد م. و قمرنیا ه. 1385. پتانسیل‌یابی سیستم‌های آبیاری تحت‌فشار در مناطق مرکزی استان کرمانشاه. همایش ملی مدیریت شبکه‌های آبیاری و زهکشی، 14-12 اردیبهشت. اهواز. 1-10.

8- Anane M. Bouziri L. Limam A. Jellali S. 2012. Ranking suitable sites for irrigation with reclaimed water in the Nabeul-Hammamet region (Tunisia) using GIS and AHP-multicriteria decision analysis. Resources, Conservation and Recycling. 65: 36-46.

9- Mbodj C. Mahjoub I. and Sghaiev N. 2004. Land evaluation in the out rmel catchment, Tunisia. 24th Course Professional Master, Geomatics and Natural Resources Evaluation, IAO, Florence, Italy, pp. 41–72.

10- Montazar A. and Behbahani S. M .2007. Development of an optimized irrigation system selection model using analytical hierarchy process. Biosystems Engineering. 98: 155-165.

11- Saaty T. L. 1980. The analytical Hierarchy process. McGroww-Hill. Inc, pp. 270.

اطلاعیه‌ها  

نمایه‌ها  

 


پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
پایگاه اطلاعات نشریات کشور
سیویلیکا
پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی
 سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران