بازگشت به نشریه
پژوهش آب ایران
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
15
شماره‌ها
53
مقالات
845
دسترسی آزاد
532


پژوهش آب ایران
ارزیابی اثر درصد تراکم و مقدار ریز دانه خاک بر ضریب نفوذپذیری و جریان نشت دائمی و غیر دائمی از گوره‌های مهارسیلاب


دریافت: - | پذیرش: - | انتشار: 1398/6/21 

 DOI

نویسندگان
فواد کیلانه ئی1*، حمید رضا منعمی2، امیر محجوب3

1-،kilanehei@eng.ikiu.ac.ir

2-،hr_monemi@yahoo.com

3-،a.mahjoob@bhrc.ac.ir213 تعداد دریافت

چکیده

در این مقاله اثر درصد تراکم و مقدار ریزدانه خاک بر مقدار نفوذپذیری خاک SC و جریان نشت از گوره‌های مهارسیلاب در حالت دائمی و غیردائمی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور سه نمونه‌ی منتخب خاک که در این تحقیق با نام‌های A، B و C مشخص شده‌اند و به ترتیب دارای درصد ریزدانه 12، 8/20 و 4/28 می‌باشند، با درصد تراکم‌های 100، 85، 70 و 60 مورد آزمایش نفوذپذیری قرار گرفته‌اند. نتایج نشان داد با افزایش درصد تراکم در هر یک از نمونه‌های مورد بررسی از مقدار 60 به 100، 70 به 100 و 85 به 100 ضریب نفوذپذیری به ترتیب به مقدار متوسط 25، 3/14 و 91/8 برابر کاهش داشته است. در هر درصد تراکم نیز مقدار ضریب نفوذپذیری نمونه A به طور میانگین 2/1 برابر نمونه B و 69/1 برابر نمونه C و ضریب نفوذپذیری نمونه B به طور میانگین 41/1 برابر نمونه C تعیین گردیده است. در ادامه با مدلسازی عددی پدیده تراوش، دبی عبوری از گوره‌های مهار سیلاب با درصد تراکم‌‌های مختلف در حالت تراوش دائمی و سطح فریاتیک در حالت تراوش غیردائمی مورد بررسی قرار گرفته است.
واژگان کلیدی

گوره مهار سیلاب  جریان دائمی و غیردائمی  ضریب نفوذپذیری  درصد تراکم  درصد ریزدانه  مدل عددی. دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله

مراجع

اطلاعیه‌ها  

نمایه‌ها  

 


پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
پایگاه اطلاعات نشریات کشور
سیویلیکا
پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی
 سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران