برای پژوهش و توسعه
  بازگشت به ژورنال
پژوهش آب ایران
ارزیابی اثر درصد تراکم و مقدار ریز دانه خاک بر ضریب نفوذپذیری و جریان نشت دائمی و غیر دائمی از گوره¬های مهارسیلاب


نویسندگان

فواد کیلانه ئی
حمید رضا منعمی
امیر محجوب

kilanehei@eng.ikiu.ac.ir    unknown
hr_monemi@yahoo.com    unknown
a.mahjoob@bhrc.ac.ir    unknown


81 دانلودها

چکیده

در این مقاله اثر درصد تراکم و مقدار ریزدانه خاک بر مقدار نفوذپذیری خاک SC و جریان نشت از گوره¬های مهارسیلاب در حالت دائمی و غیردائمی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور سه نمونه¬ی منتخب خاک که در این تحقیق با نام¬های A، B و C مشخص شده¬اند و به ترتیب دارای درصد ریزدانه 12، 8/20 و 4/28 می‌باشند، با درصد تراکم¬های 100، 85، 70 و 60 مورد آزمایش نفوذپذیری قرار گرفته¬اند. نتایج نشان داد با افزایش درصد تراکم در هر یک از نمونه¬های مورد بررسی از مقدار 60 به 100، 70 به 100 و 85 به 100 ضریب نفوذپذیری به ترتیب به مقدار متوسط 25، 3/14 و 91/8 برابر کاهش داشته است. در هر درصد تراکم نیز مقدار ضریب نفوذپذیری نمونه A به طور میانگین 2/1 برابر نمونه B و 69/1 برابر نمونه C و ضریب نفوذپذیری نمونه B به طور میانگین 41/1 برابر نمونه C تعیین گردیده است. در ادامه با مدلسازی عددی پدیده تراوش، دبی عبوری از گوره¬های مهار سیلاب با درصد تراکم‌‌های مختلف در حالت تراوش دائمی و سطح فریاتیک در حالت تراوش غیردائمی مورد بررسی قرار گرفته است.
واژگان کلیدی

گوره مهار سیلاب  جریان دائمی و غیردائمی  ضریب نفوذپذیری  درصد تراکم  درصد ریزدانه  مدل عددی. دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله


Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2019
دوره‌ها
14
شماره‌ها
50
مقالات
770
مقالات دسترسی آزاد
532