بازگشت به نشریه
پژوهش آب ایران
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
15
شماره‌ها
53
مقالات
828
دسترسی آزاد
532


پژوهش آب ایران
امکانسنجی الگوریتم بهینه سازی غذایابی باکتری(BFO) جهت تخمین ضرایب یکنواختی توزیع آب درسیستم آبیاری بارانی


دریافت: - | پذیرش: 1397/11/11 | انتشار: 1398/10/15 

 DOI

نویسندگان
الهه حسینیان1*، حسن ترابی2

1-،el_hosseinian5664@yahoo.com

2-،Torabi1976@gmail.com136 تعداد دریافت

چکیده

یکی از پارامترهای مهم در کشاورزی، ضریب یکنواختی توزیع آب (CU) در آبیاری بارانی می‌باشد. مقدار CU حاصل از هر آب‌پاش در مقادیر مختلف فشار کارکرد آب‌پاش، ارتفاع پایه آب‌پاش‌، فاصله آب‌پاش‌ها روی لوله‌های جانبی و فاصله لوله‌های جانبی از یکدیگر تغییر می‌یابد. تعیین بهترین ترکیب از پارامترهای فوق که بالاترین ضریب CUرا حاصل نماید، همواره سئوالی بی‌جواب برای کاربران بوده است. در این پژوهش، مقادیر ضریب CU آب‌پاش مدل zb ساخت ایران در ۳ تیمار مختلف فشار کارکرد آبپاش ، ۲ تیمار ارتفاع پایه آب‌پاش و ۷ تیمار آرایش شبکه آبپاش‌ها که در ایستگاه تحقیقات پنبه هاشم‌آباد گرگان اندازه‌گیری شده‌است، با استفاده از الگوریتم غذایابی باکتری بهینه گردید و رابطه‌ای با بهینه‌ترین ضرایب برای تخمین مقدار CU با استفاده از پارامترهای ذکر شده توسط این الگوریتم بدست آمد. در این الگوریتم پارامترهای Nc، Nre، Ned و C(i) به ترتیب برابر ۵۰۰، ۸،۸ و ۰۱/۰ بهترین جواب را ارائه می‌کنند. نتایج نشان داد این الگوریتم دارای خطای مطلق ۲ درصد می‌باشد. همچنین مقدار پارامتر ریشه‌ی دوم میانگین مربع خطا برابر ۱۳/۲ بدست آمد که نشان دهنده دقت بالای این مدل برای برآورد ضریب یکنواختی پخش می‌باشد.
واژگان کلیدی

الگوریتم غذایابی باکتری ضریب یکنواختی توزیع آب آبیاری بارانی  دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله

مراجع

اطلاعیه‌ها  

نمایه‌ها  

 


پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
پایگاه اطلاعات نشریات کشور
سیویلیکا
پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی
 سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران