برای پژوهش و توسعه
  بازگشت به ژورنال
پژوهش آب ایران
بررسی و مقایسه مدل های تجربی برآورد نشت در کانال های آبیاری (بررسی موردی دشت داراب)


نویسندگان

محمد علی شاهرخ نیا
لادن جوکار

mashahrokh@yahoo.com    unknown
ljowkar93@gmail.com    unknown


68 دانلودها

چکیده

استفاده از فرمول های تجربی برآورد نشت آب در کانال ها در مقایسه با روش های عملی، باعث صرفه جویی در وقت و هزینه می گردد. با توجه به تجربی بودن، ارزیابی و واسنجی این فرمول ها ضروری است. در این پژوهش، نشت آب در سه کانال آبیاری دشت داراب فارس، با استفاده از 9 فرمول تجربی برآورد و با روش مستقیم دبی ورودی- خروجی مقایسه شد. روابط تجربی برای کانال های مذکور مورد واسنجی و صحت سنجی قرار گرفت. نتایج اولیه نشان داد فرمول موریتز و آفنگندن با داشتن خطای 49% و 1445% به ترتیب دارای کمترین و بیشترین تفاوت با روش دبی ورودی-خروجی و خطای بقیه فرمول ها حدود 125% است. نتایج حاصل از واسنجی نشان داد که فرمول های اینگهام، مولس ورث-ینی دومیا، دیویس ویلسون، موریتز و آفنگندن با داشتن خطای نسبی کمتر از 10%، مطابقت خوبی با روش دبی ورودی- خروجی دارند. پس از این فرمول ها، فرمول گارگ، آبیاری مصر، میسرا و پنجاب هند، بترتیب با داشتن خطای 16، 18، 20 و 20 درصد در رده های بعدی هستند. نتایج صحت سنجی نشان داد فرمول های موریتز و میسرا به ترتیب دارای بیشترین و کمترین مطابقت با روش مستقیم در شرایط مورد بررسی هستند.
واژگان کلیدی

کانال آبیاری داراب فرمول تجربی نشت آب  دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله


Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2019
دوره‌ها
14
شماره‌ها
50
مقالات
770
مقالات دسترسی آزاد
532