برای پژوهش و توسعه
  بازگشت به ژورنال
پژوهش آب ایران
مدل سازی کمی آبخوان بجنورد با تاکید بر لایه بندی آن


نویسندگان

مینا تاج آبادی
علینقی ضیائی
کامران داوری
عزیزالله ایزدی

mina.tajabadi@yahoo.com    unknown
an_ziaei@yahoo.com    unknown
k.davary@um.ac.ir    unknown
az.izady@gmail.com    unknown


87 دانلودها

چکیده

هدف از اين پژوهش، مدل¬سازي کمي آبخوان بجنورد با تاکيد بر لايه¬بندي آن مي¬باشد. در اين مطالعه مدل سه بعدي ليتولوژي آبخوان با استفاده از تکنيک¬هاي مدل¬سازي سه بعدي در نرم افزار Rockworks، با اطلاعاتي نظير لاگ چاه¬هاي بهره¬برداري و مطالعات ژئوفيزيک بدست آمده است. مدل ليتولوژي بدست آمده آبخوان که شامل چهار گروه بافت خاک درشت دانه، متوسط دانه و ريزدانه و خيلي ريزدانه است، به صورت چهار لايه با ضخامت¬ 30 متر به نرم افزار GMS وارد شد و در شرايط ماندگار اجرا شد که مجذور ميانگين مربعات خطا بعد از کاليبراسيون به مقدار 794/0رسيد به طوریکه مجذور میانگین مربعات خطا، نسبت به مدل تک لایه که دارای مقدار 0.852هست، بهبود یافته است. مقاطع عرضی بدست آمده بیانگر وجود عدسی¬ها و ناهمگنی رسوبات آبخوان بجنورد می¬باشد که در صحت تخمین هدایت هیدرولیکی بسیار تاثیرگزار هستند. مقادير هدایت هیدرولیکی در شرایط ناهمگنی آبخوان به صورت موضعي و با توجه به جنس¬هاي مختلف موجود با مقادير 1/8، 7/6، 9/1 و 4/0 متر بر روز به ترتيب براي بافت خاک درشت دانه، متوسط دانه، ريزدانه و خيلي ريزدانه بدست آمد. چکیده کامل نیست چکیده کامل نیست چکیده کامل نیست چکیده کامل نیست چکیده کامل نیست چکیده کامل نیست چکیده کامل نیست چکیده کامل نیست چکیده کامل نیست چکیده کامل نیست چکیده کامل نیست چکیده کامل نیست چکیده کامل نیست چکیده کامل نیست
واژگان کلیدی

هدایت هیدرولیکی بجنورد مدل لیتولوژی GMS. Rockworks  دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله


Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2019
دوره‌ها
14
شماره‌ها
50
مقالات
770
مقالات دسترسی آزاد
532