برای پژوهش و توسعه
  بازگشت به ژورنال
پژوهش آب ایران
مدلسازی عوامل اقلیمی موثر بر افت سطح آبهای زیرزمینی با رویکرد تغییر اقلیم (مطالعه موردی: دشت مشهد)


نویسندگان

الهام کدخدا
غلامعباس فلاح قالهری
محمد باعقیده
سید علیرضا فرید حسینی

fallahghalhary@gmail.com    unknown
ab_fa789@yahoo.com    unknown
m.baghideh345@yahoo.com    unknown
A.faridhoseini567@yahoo.com    unknown


82 دانلودها

چکیده
واژگان کلیدی

دشت مشهد تغییر اقلیم مدلسازی منابع آب آب زیر زمینی  دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله


Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2019
دوره‌ها
14
شماره‌ها
50
مقالات
770
مقالات دسترسی آزاد
532