بازگشت به نشریه
پژوهش آب ایران
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
15
شماره‌ها
53
مقالات
828
دسترسی آزاد
532


پژوهش آب ایران
اندازه‌گیری غلظت برخی فلزات سنگین در نمونه های آب شرب در شبکه آبرسانی شهر زنجان


دریافت: - | پذیرش: - | انتشار: 1398/10/15 

 DOI

نویسندگان
مهدی امانلو1*، محمدرضا یافتیان2، عبدالحسین پری زنگنه3، عباسعلی زمانی4

1-،amanloumehdi568@yahoo.com

2-،yaftian@znu.ac.ir

3-،h_zanganeh@znu.ac.ir

4-،zamani@znu.ac.ir131 تعداد دریافت

چکیده

پایش منابع آبی آلوده، با توجه به گسترش شهرنشینی و انواع آلودگی، موضوع مهم مدیریت منابع آبی است. به‌منظور تعیین غلظت برخی فلزهای سنگین به‌عنوان مهم‌ترین آلودگی در آب شرب شهر زنجان، نمونه‌برداری به سه روش در ایستگاه‌های نمونه‌برداری انجام شد. تعداد 120 نمونه از 40 ایستگاه در بافت قدیم، 60 نمونه از 20 ایستگاه در بافت جدید شهر و 20 نمونه از تصفیه‌خانه برداشت شد. اندازه‌گیری فلزهای سنگین در نمونه‌های آب به روش ولتامتری برهنه‌سازی نشان داد که غلظت یون‌های مورد مطالعه از ترتیب Zn>Cu>Pb>Cd پیروی می‌کند. مقایسة میانگین فلزهای سنگین با استانداردهای جهانی، کیفیت مطلوب آب را در زمان نمونه‌برداری تأیید می‌کند. تنها مقدار کادمیم و سرب به‌ترتیب در 2/5 و 3/6 درصد از نمونه‌ها بیشتر از حد استاندارد جهانی هستند. میانگین مقدار فلزهای سنگین در محل ایستگاه‌های نمونه‌برداری نسبت به نمونه‌های مربوط به تصفیه‌خانه آب شهر افزایش یافت. مقدار این فلزها در بافت قدیم شهر پس از 8 ساعت ماند آب در شبکه افزایش نشان داد. با توجه به نتایج به‌دست آمده و توزیع جغرافیایی آن‌ها، آزاد شدن یون‌های فلزی از لوله‌های گالوانیزه فرسوده در شبکة آبرسانی شهری، مهم‌ترین منبع افزایش غلظت فلزهای سنگین در آب شهر زنجان شناخته شد.
واژگان کلیدی

آب شرب  شبکه آبرسانی شهری  شهر زنجان  روش ولتامتری  فلز‌های سنگین دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله

مراجع

اطلاعیه‌ها  

نمایه‌ها  

 


پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
پایگاه اطلاعات نشریات کشور
سیویلیکا
پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی
 سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران