برای پژوهش و توسعه
  بازگشت به ژورنال
پژوهش آب ایران
بررسی آزمایشگاهی اختلاط و غلظت نهایی منحنی سقوط جریان جت سطحی تحت اثر زاویه¬ همگرایی


نویسندگان

سمیرا سلمان زاده
جواد احدیان

samira.salmanzade@yahoo.com    unknown
Ja_ahadiyan@yahoo.com    unknown


112 دانلودها

چکیده

در اين مقاله نتايج مشاهدات آزمايشگاهي انجام شده جهت بررسی جريان چگال تخليه شده به محيط پذيرنده توسط جت سطحی دايره‌ای ارائه می‌گردد. ميزان اختلاط و غلظت جريان چگال در محيط پذيرنده تحت اثر متغيرهای هندسی و هيدروليکی بررسی شده است. پارامترهاي متغير شامل دبي تزريق جت، غلظت سيال تخليه‌شونده، قطر و زاويه همگرايي نازل جت دايره‌اي هستند. در اين پژوهش، براي بررسي چگونگي ارتباط بين اين پارامترها، مدل فيزيكي‌ در آزمايشگاه هيدروليك ساخته و آزمايش‌هاي مختلف با هندسه و جريان غليظ متفاوت جت انجام شد. اندازه‌گيري غلظت خط مرکزي جريان، در طول منحني پايين‌افتادگي از طريق ECمتر ديجيتالي و ارتباط ميزان شوري با غلظت صورت پذيرفت. منحني‌هاي غلظت نسبت به مختصات طولي براي کليه آزمايش‌ها رسم شد. تحليل داده‌هاي آزمايشگاهي نشان داد که با افزايش غلظت سيال چگال از 15 به 60 کيلوگرم بر مترمکعب، ميزان غلظت خط مرکزي جريان جت نسبت به غلظت اوليه، 52 درصد افزايش مي‌يابد. همچنين ميزان غلظت خط مرکزي جريان جت در زاويه 30 نسبت به 15درجه، 5/27 درصد و در زاويه 90 نسبت به 15 درجه، 73 درصد افزايش مي‌يابد. مقايسه آماري بين داده‌ها، نشان‌دهنده اين است که پروفيل جريان در غلظت 30 نسبت به غلظت 15 کيلوگرم بر مترمکعب، کاهش 5/12 درصدي و غلظت 60 نسبت به غلظت 15 کيلوگرم بر مترمکعب، کاهش 7/37 درصدي در طول پيشروي پروفيل جريان دارد.
واژگان کلیدی

جت سطحی  زاویه همگرایی  غلظت نهایی  منحنی سقوط. دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله


Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2019
دوره‌ها
14
شماره‌ها
49
مقالات
752
مقالات دسترسی آزاد
532