بازگشت به نشریه
پژوهش آب ایران
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
15
شماره‌ها
53
مقالات
833
دسترسی آزاد
532


پژوهش آب ایران
بررسی آزمایشگاهی اختلاط و غلظت نهایی منحنی سقوط جریان جت سطحی تحت اثر زاویه‌ همگرایی


دریافت: - | پذیرش: - | انتشار: 1398/7/20 

 DOI

نویسندگان
سمیرا سلمان زاده1*، جواد احدیان2

1-،samira.salmanzade@yahoo.com

2-،Ja_ahadiyan@yahoo.com196 تعداد دریافت

چکیده

در این مقاله نتایج مشاهدات آزمایشگاهی انجام شده جهت بررسی جریان چگال تخلیه شده به محیط پذیرنده توسط جت سطحی دایره‌ای ارائه می‌گردد. میزان اختلاط و غلظت جریان چگال در محیط پذیرنده تحت اثر متغیرهای هندسی و هیدرولیکی بررسی شده است. پارامترهای متغیر شامل دبی تزریق جت، غلظت سیال تخلیه‌شونده، قطر و زاویه همگرایی نازل جت دایره‌ای هستند. در این پژوهش، برای بررسی چگونگی ارتباط بین این پارامترها، مدل فیزیکی‌ در آزمایشگاه هیدرولیک ساخته و آزمایش‌های مختلف با هندسه و جریان غلیظ متفاوت جت انجام شد. اندازه‌گیری غلظت خط مرکزی جریان، در طول منحنی پایین‌افتادگی از طریق ECمتر دیجیتالی و ارتباط میزان شوری با غلظت صورت پذیرفت. منحنی‌های غلظت نسبت به مختصات طولی برای کلیه آزمایش‌ها رسم شد. تحلیل داده‌های آزمایشگاهی نشان داد که با افزایش غلظت سیال چگال از 15 به 60 کیلوگرم بر مترمکعب، میزان غلظت خط مرکزی جریان جت نسبت به غلظت اولیه، 52 درصد افزایش می‌یابد. همچنین میزان غلظت خط مرکزی جریان جت در زاویه 30 نسبت به 15درجه، 5/27 درصد و در زاویه 90 نسبت به 15 درجه، 73 درصد افزایش می‌یابد. مقایسه آماری بین داده‌ها، نشان‌دهنده این است که پروفیل جریان در غلظت 30 نسبت به غلظت 15 کیلوگرم بر مترمکعب، کاهش 5/12 درصدی و غلظت 60 نسبت به غلظت 15 کیلوگرم بر مترمکعب، کاهش 7/37 درصدی در طول پیشروی پروفیل جریان دارد.
واژگان کلیدی

جت سطحی  زاویه همگرایی  غلظت نهایی  منحنی سقوط. دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله

مراجع

اطلاعیه‌ها  

نمایه‌ها  

 


پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
پایگاه اطلاعات نشریات کشور
سیویلیکا
پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی
 سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران