برای پژوهش و توسعه
  بازگشت به ژورنال
پژوهش آب ایران
مدل سازی فرسایش و رسوب (مطالعه موردی رودخانه ی تلوار حسن خان) با استفاده از مدل عددی Gstars3


نویسندگان

امیرحسین عزیزیان
حسن ترابی
عباس ملکی
امیرحمزه حقی آبی

amp1364@gmail.com    unknown
Torabi1976@yahoo.com    unknown
dr.maleki38@yahoo.com    unknown
ahaghiabi@gmail.com    unknown


120 دانلودها

چکیده
واژگان کلیدی

فرسایش و رسوب گذاری مدل GSTARS بستر رودخانه برآورد رسوب  دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله


Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2019
دوره‌ها
14
شماره‌ها
48
مقالات
735
مقالات دسترسی آزاد
532