برای پژوهش و توسعه
  بازگشت به ژورنال
پژوهش آب ایران
بررسی هیدرولیکی- مورفولوژیکی اثرات برداشت مصالح رودخانه ای بر کف کنی و فرسایش کناری رودخانه(مطالعه موردی رودخانه خرم آباد)


نویسندگان

امیر حمزه حقی آبی
بهزاد جوادی علمی
الهه حسینیان

haghiabi@yahoo.com    unknown
b.javadi59@gmail.com    unknown
el_hosseinian5664@yahoo.com    unknown


98 دانلودها

چکیده

با توجه به رشد روزافزون پروژه¬های عمراني در سالهاي اخیر، نياز به استفاده از مصالح شن و ماسه جهت احداث ابنيه و راهها بيشتر شده است. همچنین در دسترس بودن و سهولت برداشت و استحصال مصالح رودخانه¬ای به نسبت مصالح کوهی منتج به برداشت بي¬رويه شن و ماسه از بستر رودخانه¬ها شده است. که منجر به مشكلات متعددي از قبيل فرسايش بستر و كناره-های رودخانه را ایجاد نموده و پایداری سازه¬های طولی و متقاطع در رودخانه¬ها را تهدید می¬نماید و منجر به افت كيفيت آب رودخانه¬ها و تاثیرات مخرب بر اکوسیستم حاکم بر آنها مي¬شود. در اين تحقيق، با استفاده از نرم افزارهاي HEC-RAS و FLUVIAL-12 و براساس روابط مختلف انتقال رسوب، تغييرات هيدروليكي و مورفولوژیکی رودخانه خرم¬آباد بر اثر برداشت مصالح رودخانه¬اي بررسي شده است. نتایج این بررسی نشان می¬دهد در تغییر شکل بستر بيشترين تغييرات نسبت به بستر موجود از معادلات انتقال رسوب مير- پيتر-مولر(1948) و گراف (1970) و كمترين تغييرات مربوط به معادلات يانگ(1973و1984) و انگلند و هانسون(1967) مي¬باشد. همچنین مشخص گردید که در بازه هایی که مصالح بستر به علت تخلیه نخاله های ساختمانی و کارگاهی از نوع درشت دانه باشد، رودخانه تمامی انرژی خود را صرف فرسایش کناره ها نموده و باعث تعریض بیش از پیش رودخانه می گردد.
واژگان کلیدی

فرسایش کناری  برداشت مصالح رودخانه¬ای  لایه محافظ  HEC RAS   FLUVIAL 12 دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله


Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
14
شماره‌ها
50
مقالات
788
مقالات دسترسی آزاد
532