برای پژوهش و توسعه
  بازگشت به ژورنال
پژوهش آب ایران
بررسی آزمایشگاهی اثر زاویه‌ی قرارگیری سری آبشکن‌های‌ نفوذ‌پذیر بر روی ابعاد چاله‌ی آبشستگی در شرایط غیر مستغرق در قوس ملایم 90 درجه


نویسندگان

گلنار دبیری
سید محمود کاشفی پور

golnardabiri@gmail.com    unknown
kashefipour@excite.com    unknown


98 دانلودها

چکیده

اندرکنش دو نيرو گريز از مرکز و گراديان فشار در قوس رودخانه‌ها و در نتيجه آن تشکيل جريان‌هاي چرخشي و حلزوني، سبب ايجاد فرسايش در قوس خارجي و رسوب‌‌گذاري در قوس داخلي مي‌شود. اين امر سبب تغيير تدريجي در فرم رودخانه مي‌شود. آبشکن‌ها از جمله سازه‌هايي هستند که از طريق اصلاح الگوي جريان و کاهش قدرت جريان ثانويه سبب کنترل و کاهش فرسايش در خم رودخانه‌‌ها مي‌‌‌‌شوند. اما به‌دليل ايجاد تنگ‌شدگي در مقطع جريان و تشکيل گردابه‌هاي قوي خود دچار آب‌شستگي مي‌شوند. ميزان آب‌شستگي اطراف آبشکن‌ها به عوامل مختلفي بستگي دارد که از آن جمله مي‌توان به زاويه قرار‌گيري نسبت به راستاي جريان اشاره کرد. در اين پژوهش اثر زاويه قرارگيري سري آبشکن نفوذ‌‌پذير در سه حالت جاذب (120 درجه)، عمودي (90 درجه) و دافع (60 درجه) در قوس 90 درجه‌ ملايم بررسي شده است. بدين‌منظور آزمايش‌هايي با چهار عدد فرود 21/0، 23/0، 26/0 و 28/0 روي آبشکن‌هاي با نفوذ‌پذيري 33 درصد و طول مؤثر 20 درصد عرض فلوم انجام شد. نتايج نشان داد که حداکثر عمق آب‌شستگي در قسمت خروجي قوس 90 درجه رخ داده و بيشينه مقدار آن مربوط به حالت جاذب است، که 4/7 درصد بيشتر از حالت قائم و 1/11 درصد بيشتر از حالت دافع است.
واژگان کلیدی

آبشکن نفوذپذیر  آب‌شستگی موضعی  آب‌شستگی آب زلال  زاویه قرارگیری آبشکن  قوس ملایم 90 درجه دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله


Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2019
دوره‌ها
14
شماره‌ها
49
مقالات
752
مقالات دسترسی آزاد
532