بازگشت به نشریه
پژوهش آب ایران
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
15
شماره‌ها
53
مقالات
833
دسترسی آزاد
532


پژوهش آب ایران
بررسی آزمایشگاهی اثر دیواره سپری پیوسته و ناپیوسته در جریان عبوری از سرریزهای کلید پیانویی


دریافت: - | پذیرش: - | انتشار: 1398/7/20 

 DOI

نویسندگان
بهاره یارمحمدی1*، جواد احدیان2

1-،bahareh_yarmohammadi@yahoo.com

2-،ja_ahadiyan@yahoo.com184 تعداد دریافت

چکیده

سرریزهای کلید پیانویی در بارهای آبی‌کم، ظرفیت تخلیه به‌‌نسبت بالایی داشته و در بارهای آبی زیاد به‌دلیل استغراق در ابتدای کلید خروجی سرریز از راندمان آن کاسته می‌شود. با کاربرد این سرریز در شبکه‌های آبیاری و زهکشی، امکان تأمین بار آبی در دبی‌های کم وجود دارد. در این پژوهش از دیواره‌های سپری شیبدار با شیب‌های مختلف ×)1 و 75/0، 5/0، 25/0(= ، با هدف کاهش استغراق ورودی سرریز و همچنین از دیواره‌های سپری بدون شیب با بررسی تأثیر عدم پیوستگی دیواره سپری در بخش کلید خروجی و ورودی بر عملکرد هیدرولیکی استفاده شد. آزمایش‌های این پژوهش در یک فلوم آزمایشگاهی به طول 10، عرض 8/0 و ارتفاع 6/0 متر انجام شد. نتایج نشان داد که قرارگیری دیواره سپری شیب‌دار روی تاج‌جانبی سرریز تأثیر معنی‌داری بر عملکرد سرریز ندارد و دیواره سپری بدون شیب روی تاج سرریز با عدم‌پیوستگی در تاج کلید خروجی و ورودی، راندمان سرریز را در بارهای آبی بالا بهبود می‌بخشد. به طوری که در مدل دیواره سپری بدون شیب با ارتفاع 5/4 سانتی‌متر با عدم پیوستگی در بخش کلید خروجی در بارهای آبی زیاد، بیشترین درصد افزایش در ضریب دبی (34%) نسبت به مدل شاهد مشاهده شد.
واژگان کلیدی

استغراق  دیواره سپری پیوسته  دیواره سپری ناپیوسته  سرریزهای کلید پیانویی دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله

مراجع

اطلاعیه‌ها  

نمایه‌ها  

 


پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
پایگاه اطلاعات نشریات کشور
سیویلیکا
پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی
 سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران