برای پژوهش و توسعه
  بازگشت به ژورنال
پژوهش آب ایران
پیش بینی سرعت جریان و بررسی تاثیر زبری کانال ها بر هیدرولیک جریان در آبگیرهای جانبی بوسیله ترکیب شبکه عصبی مصنوعی و مدل عددی CFX


نویسندگان

سهراب کریمی
حسین بنکداری
آزاده غلامی

sohrab_karimi68@yahoo.com    unknown
bonakdari@yahoo.com    unknown
gholamiazadeh1@gmail.com    unknown


0 دانلودها

چکیده
واژگان کلیدی

زبری کانال سرعت جریان مدل ANN. نرم افزار ANSYS CFX آبگیرهای جانبی  دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2019
دوره‌ها
14
شماره‌ها
50
مقالات
770
مقالات دسترسی آزاد
532