برای پژوهش و توسعه
  بازگشت به ژورنال
پژوهش آب ایران
مطالعه آزمایشگاهی ساختار جریان آشفته در یک کانال مستقیم با بستر زبر


نویسندگان

سید حسین مهاجری
اکبر صفرزاده
سید علی اکبر صالحی نیشابوری
مسعود قدسیان

hossein.mohajeri@gmail.com    unknown
asafarzadeh@yahoo.com    unknown
salehi@modares.ac.ir    unknown
ghods@modares.ac.ir    unknown


140 دانلودها

چکیده
واژگان کلیدی

مطالعه آزمایشگاهی جریان های ثانویه جریان آشفته بستر زبر کانال روباز  دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله


Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2019
دوره‌ها
14
شماره‌ها
50
مقالات
770
مقالات دسترسی آزاد
532