برای پژوهش و توسعه
  بازگشت به ژورنال
پژوهش آب ایران
اثر بلوک‌های کف حوضچه آرامش پایین‌دست دریچه بر هندسه حفره آبشستگی پایاب


نویسندگان

میرمحمود ولی نیا
سید علی ایوب زاده
مهدی یاسی

mahmood.v1989@gmail.com    unknown
ayyoubzadeh@yahoo.com    unknown
m_yasi@yahoo.com    unknown


185 دانلودها

چکیده

اثر جانمايي بلوک‌هاي ضربه‌گير کف حوضچة آرامش دريچه‌هاي كشويي بر هندسة حفرة آب‌شستگي پايين‌دست، به‌طور تجربي بررسي شده است. در اين تحقيق، تعداد 35 آزمون تجربي در محدودة‌ تغييرات فاصله بلوک‌هاي کف از دريچه، عدد فرود و عمق پاياب نسبي انجام پذيرفت. از تحليل ابعادي براي بررسي تأثير هر يک از پارامتر‌هاي مؤثر استفاده شد. نتايج نشان داد که استفاده از بلوک‌هاي کف موجب تغيير شکل حفرة آب‌شستگي مي‌شود. همچنين، با افزايش فاصلة بلوک از دريچه، ابعاد حفره آب‌شستگي کاهش يافته و از يک فاصله به بعد، شکل حفره آب‌شستگي نيز تغيير کرد. با افزايش فاصله بي‌بعد بلوک از دريچه از 18/0 تا 54/0، حجم حفره آب‌شستگي 85 درصد کاهش مي‌يافت. حجم حفره آب‌شستگي با عدد فرود رابطة مستقيم دارد؛ ولي نسبت به تغيير عمق پاياب نسبي روند معيني ندارد. در فواصل بي‌بعد بلوک 36/0 و 54/0، کمترين حجم حفره آب‌شستگي در شرايط عمق پاياب نسبي 3/6 واقع شد.
واژگان کلیدی

بلوک‌های ضربه‌گیر  حفره آب‌شستگی  دریچة کشویی  عدد فرود دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله


Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2019
دوره‌ها
14
شماره‌ها
49
مقالات
752
مقالات دسترسی آزاد
532