برای پژوهش و توسعه
  بازگشت به ژورنال
پژوهش آب ایران
پایگاههای نمایه کننده

تعداد بازدید: 465

​​​​​​​مجله در پایگاههای زیر نمایه میشود:

Scholar  و      و      

Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2019
دوره‌ها
14
شماره‌ها
49
مقالات
752
مقالات دسترسی آزاد
532