برای پژوهش و توسعه
  بازگشت به ژورنال
پژوهش آب ایران
پایگاههای نمایه کننده

تعداد بازدید: 607

​​​​​​​مجله در پایگاههای زیر نمایه میشود:

Scholar  و      و    

Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
14
شماره‌ها
50
مقالات
786
مقالات دسترسی آزاد
532