برای پژوهش و توسعه
  بازگشت به ژورنال
پژوهش آب ایران
هیات تحریریه

تعداد بازدید: 1267

 

دکتر حسین صمدی بروجنی

مدیر مسئول

عضو هیئت تحریریه 

دانشگاه شهرکرد، دکترای سازه های آبی، دانشیار

تلفن 038-32324401
فکس  
موبایل  
آدرس سایت http://www.sku.ac.ir/~samadi
ایمیل samadi153@yahoo.com
 

 

   
 

​​​​​​​

دکتر سید حسن طباطبائی

سردبیر

عضو هیات تحریریه 

دانشگاه شهرکرد- دانشکده کشاورزی- گروه مهندسی آب 

دانشیار

 
تلفن 038-32324401(2444)
فکس  
موبایل  
آدرس سایت http://www.sku.ac.ir/~tabat...
ایمیل tabatabaei@sku.ac.ir

 

       
 

دکتر محمدعلی نصراصفهانی

دکتر محمدعلی نصراصفهانی

مدیر داخلی

دانشگاه شهرکرد، دکترای هواشناسی،

استادیار

 
تلفن 038-32324401(2445)
فکس  
موبایل  
آدرس سایت http://www.sku.ac.ir/~nasre...
ایمیل mnasr@agr.sku.ac.ir

 

 

استاد سید سعید اسلامیان

دکتر ​​​​​​​سید سعید اسلامیان

عضو هیات تحریریه 

دانشگاه صنعتی اصفهان، دکترای هیدرولوژی، دانشیار

 
تلفن  
فکس  
موبایل  
آدرس سایت http://eslamian.iut.ac.ir/
ایمیل saeid@cc.iut.ac.ir

 

 

استاد منوچهر حیدرپور

دکتر ​​​​​​​منوچهر حیدرپور

عضو هیئت تحریریه 

دانشگاه صنعتی اصفهان، دکترای هیدرولیک، استاد 

 
تلفن  
فکس  
موبایل  
آدرس سایت http://heidarpour.iut.ac.ir/
ایمیل heidar@cc.iut.ac.ir
 

 

     

دکتر محمد شایان نژاد

دکتر محمد شایان نژاد

عضو هیئت تحریریه 

دانشگاه صنعتی اصفهان، دکتری آبیاری و زهکشی،

دانشیار

 
تلفن  
فکس  
موبایل  
آدرس سایت  
ایمیل shayannejad@yahoo.com

 

 

استاد محمود شفاعی بجستان

دکتر محمود شفاعی بجستان

عضو هیات تحریریه 

دانشگاه شهید چمران اهواز، دکترای عمران آب 
استاد

 
تلفن  
فکس  
موبایل  
آدرس سایت http://rms.scu.ac.ir/Public...
ایمیل m_shafai@yahoo.com

 

 

استاد علی اکبر صالحی نیشابوری

دکتر علی اکبر صالحی نیشابوری

عضو هیات تحریریه 

دانشگاه تربیت مدرس، دکترای هیدرولیک 
استاد

 
تلفن  
فکس  
موبایل  
آدرس سایت http://www.modares.ac.ir/Sc...
ایمیل salehi@modares.ac.ir

استاد فریبرز عباسی

دکتر فریبرز عباسی

عضو هیات تحریریه 

مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، دکترای آبیاری و زهکشی
استاد

 

 
تلفن 026-32706101 شماره تماس
فکس  
موبایل  
آدرس سایت http://www.aeri.ir/WebGener...
ایمیل F.abbasi@aeri.ir

دکتر روح الله فتاحی

دکتر روح الله فتاحی

عضو هیئت تحریریه 

دانشگاه شهرکرد، دکتری هیدرولیک،

دانشیار

 

 
تلفن 038-32324401
فکس  
موبایل  
آدرس سایت http://www.sku.ac.ir/~fattahi
ایمیل fatahi2@yahoo.com

دکتر  بهزاد قربانی

دکتر بهزاد قربانی

عضو هیات تحریریه 

دانشگاه شهرکرد، دکترای هیدرولیک 
دانشیار

 

 
تلفن 038-32324401
فکس  
موبایل  
آدرس سایت  
ایمیل behg1955@yahoo.com

دکتر  سید فرهاد موسوی

دکتر سید فرهاد موسوی

عضو هیات تحریریه 

دانشگاه صنعتی اصفهان، دکترای منابع آب
استاد

 

 

 
تلفن  
فکس  
موبایل  
آدرس سایت http://mousavi.iut.ac.ir/
ایمیل mousavi@cc.iut.ac.ir

 

خانم قلعه

کارشناس

دانشگاه شهرکرد- دفتر مجلات علمی دانشگاه

 
تلفن 038-32324401(2561)
فکس  
موبایل  
آدرس سایت  
ایمیل iwrj@j

 

 

 

Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2019
دوره‌ها
14
شماره‌ها
50
مقالات
771
مقالات دسترسی آزاد
532