برای پژوهش و توسعه
  بازگشت به ژورنال
پژوهش آب ایران
فلوچارت و فرایند داوری مقالات

تعداد بازدید: 51

نوع و فرایند داوری در مجله پژوهش آب ایران بصورت زیر است

نوع داوری:  دو سو کور  (طبق قرارداد نویسنده از اسامی داوران مطلع نشده و داوران نیز از اسامی نویسندگان توسط مجله مطلع نخواهند شد)

فرایند داوری: طبق فلوچارت زیر

Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
14
شماره‌ها
50
مقالات
788
مقالات دسترسی آزاد
532