بازگشت به نشریه
پژوهش آب ایران
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
15
شماره‌ها
54
مقالات
864
دسترسی آزاد
532


رتبه بندی ISC مجلات علمی پژوهشی کشور در سال 1396
تعداد بازدید: 288

تاریخ درج: سه شنبه ٢٦ فروردين ١٣٩٩

رتبه بندی مجلات علمی پژوهشی کشور در سال 1396 از نظر میزان ضریب تاثیر و کیفیت مجله در زمینه موضوعی آب، خاک و محیط زیست
اعلام شده توسط پایگاه استنادی جهان اسلام در زیر آمده است

نتایج جستجو بر اساس موضوع سطح کلان:(علوم فیزیکی) عنوان یا شاپا:(آب) 
ردیف عنوان شاپا ضریب تاثیر سال استنادهای تجمعی شاخص آنی مقالات کیفیت در موضوع سطح میانی
1 آب و توسعه پایدار 24235474 0.154 2017 32 0.029 34 علوم اجتماعی (Q2),علوم زمین و علوم سیاره ای (Q2),علوم محیطی (Q3)
2 آب و خاک 20084757 0.170 2017 469 0.000 132 علوم کشاورزی و زیست شناختی (Q2),علوم محیطی (Q3)
3 آب و فاضلاب 10245936 0.219 2017 254 0.077 65 علوم محیطی (Q2)
4 آبیاری و زهکشی ایران 20087942 0.065 2017 86 0.000 102 علوم کشاورزی و زیست شناختی (Q4),علوم محیطی (Q4)
5 پژوهش آب ایران 20081235 0.099 2017 125 0.023 43 علوم کشاورزی و زیست شناختی (Q3),علوم محیطی (Q3)
6 پژوهش آب در کشاورزی 22287140 0.274 2017 136 0.020 51 علوم کشاورزی و زیست شناختی (Q1),علوم محیطی (Q2)
7 پژوهش های آبخیزداری 10199632 0.015 2017 48 0.000 28 علوم کشاورزی و زیست شناختی (Q4),علوم محیطی (Q4)
8 پژوهش های حفاظت آب و خاک 23222069 0.330 2017 314 0.009 106 علوم کشاورزی و زیست شناختی (Q1),علوم محیطی (Q1)
9 پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز 22516174 0.705 2017 130 0.080 50 علوم کشاورزی و زیست شناختی (Q1),علوم محیطی (Q1)
10 تحقیقات آب و خاک ایران 2008479X 0.265 2017 103 0.000 100 علوم کشاورزی و زیست شناختی (Q1),علوم محیطی (Q2)
11 تحقیقات منابع آب ایران 17352347 0.326 2017 173 0.026 76 علوم محیطی (Q2)
12 تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی 24764000 0.167 2017 8 0.150 20 علوم محیطی (Q3),مهندسی (Q2)
13 ترویج و توسعه آبخیزداری 26454777 0.018 2017 6 0.071 28 علوم کشاورزی و زیست شناختی (Q4),علوم محیطی (Q4)
14 حفاظت منابع آب و خاک 22517480 0.414 2017 86 0.111 36 علوم کشاورزی و زیست شناختی (Q1),علوم محیطی (Q1)
15 دانش آب و خاک 20085133 N/A 2017 253 N/A 84 N/A
16 سد و نیروگاه برق آبی 23225882 0.043 2017 4 0.000 24 مهندسی (Q4)
17 علوم آب و خاک 24763594 0.200 2017 259 0.000 80 علوم کشاورزی و زیست شناختی (Q2),علوم محیطی (Q2)
18 علوم و مهندسی آب و فاضلاب 25883941 N/A 2017 0 N/A 28 N/A
19 علوم و مهندسی آبخیزداری ایران 20089554 0.227 2017 128 0.028 36 علوم زمین و علوم سیاره ای (Q2),علوم محیطی (Q2)
20 علوم و مهندسی آبیاری 25885952 0.119 2017 42 0.011 90 مهندسی (Q2)
21 محیط زیست و مهندسی آب   0.000 2017 0 0.000 32 علوم محیطی (N/A)
22 مدیریت آب در کشاورزی 24764531 0.000 2017 0 0.000 14 علوم زمین و علوم سیاره ای (N/A),علوم کشاورزی و زیست شناختی (N/A),علوم محیطی (N/A)
23 مدیریت آب و آبیاری 22516298 0.091 2017 44 0.000 24 علوم محیطی (Q3),مهندسی (Q3)
24 مهندسی آبیاری و آب 22517359 0.160 2017 91 0.000 54 علوم کشاورزی و زیست شناختی (Q2),علوم محیطی (Q3)
25 مهندسی منابع آب 20086377 0.215 2017 61 0.000 32 علوم محیطی (Q2)
26 مهندسی و مدیریت آبخیز 22519300 0.129 2017 53 0.079 38 علوم کشاورزی و زیست شناختی (Q3),علوم محیطی (Q3)
                 

اطلاعیه‌ها  

نمایه‌ها  

 


پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
پایگاه اطلاعات نشریات کشور
سیویلیکا
پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی
 سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران