برای پژوهش و توسعه
  بازگشت به ژورنال
علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
تاثیر مکمل ویتامین ای به تنهایی یا با سلنیوم بر غلظت سلنیوم، مس، روی و آهن آغوز و سرم میشها و بره های آنها


نویسندگان

الهام میکائیلی
فرخ کفیل زاده
برومند چهارآیین
حسن خمیس آبادی
امیر کیانی

mikaeili.2017@gmail.com    unknown
farokhkafilzade@yahoo.com    unknown
chaharaeen@yahoo.com    unknown
hkhamisabadi@gmail.com    unknown
Amir1kiani@yahoo.com    unknown


191 دانلودها

چکیده
واژگان کلیدی

مواد معدنی میش ویتامین ای کلستروم سلنیوم  دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله


Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2019
دوره‌ها
15
شماره‌ها
25
مقالات
295
مقالات دسترسی آزاد
211