برای پژوهش و توسعه
  بازگشت به ژورنال
علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
بررسی آلودگی‌های سالمونلائی غیرتیفوئیدی در برخی گله‌های گوشتی استان‌های مازندران و گیلان، 1394-1389


نویسندگان

سید مصطفی پیغمبری
ریما مرشد
بهرام شجاعدوست
حسین نیک پیران
هادی حق بین نظرپاک
منصور خاکپور
زینب فقیه نصیری
میلاد فلاح دوست
هومن کچبی
رامونا وشتانی
هادی روح اله زاده
اعظم یزدانی

mpeigham@ut.ac.ir    unknown
dr_morshed2001@yahoo.com    unknown
bshojae@ut.ac.ir    unknown
nikpiran20@yahoo.com    unknown
hhaghbinn@gmail.com    unknown
KhakpourM@yahoo.com    unknown
Zeinab_faghih@ymail.com    unknown
milad_fallah@ymail.com    unknown
kachabi.vmd@gmail.com    unknown
voshtani@ut.ac.ir    unknown
fakher_67@yahoo.com    unknown
ayazdani_2009@ut.ac.ir    unknown


164 دانلودها

چکیده

سالمونلاهاي غيرتيفوئيدي از مهم¬ترين عوامل بیماری¬زای با منشاء غذايي در جهان با بيش از 2500 سروتيپ هستند. این پژوهش به منظور بررسی آلودگی سالمونلایی تعدادی از گله‌های گوشتی در دو استان شمالي مازندران و گيلان که از مراکز مهم پرورش طیور کشور به حساب می‌آیند، صورت گرفت. در پژوهش صورت‌گرفته از 126 سالن گوشتی با سنین مختلف، 13310 نمونه مدفوع اخذ شد که بعد از تجمیع به 1331 نمونه تقلیل یافت و طی کشت باکتریایی به روش استاندارد، 35 جدایه سالمونلا از آن‌ها جدا گردید؛ سپس با کمک آنتی‌سرم‌های پلی‌والان O گروه‌های سرمی A تا E سالمونلاها، گروه سرمی جدایه ها تعیین شد. میزان شیوع سالمونلا بر اساس 126 سالن، 26% بود. از این 35 جدایه، 17 جدایه (% 57/48) گروه Dو18 جدایه (% 43/51) گروه C شناسایی شدند. میزان مقاومت به ترکیبات ضد میکروبی در 35 جدايه سالمونلا مورد ارزيابي قرار گرفت. در مجموع 32 الگوي مقاومت پيدا شد. بيشترين ميزان مقاومت مربوط به آنتی بیوتیک¬های اريترومايسين، ونكومايسين، كليندامايسين، پني‌سيلين، داكسي‌سايكلين، كلیستين، اكسي‌تتراسايكلين، كربني‌سيلين، فورازوليدون و تتراسايكلين بود. جدايه‌هاي سالمونلا نسبت به آنتي‌بيوتيك‌هاي سفتریاکسون، دانوفلوكساسين، لووفلوكساسين، ايميپنم، افلوكساسين، سفازولين و آموكسي‌سيلين حساسيت 100 درصدي نشان دادند. الگوي مقاومت چندگانه در بين جدايه‌هاي سالمونلا %100 بود و به عبارت ديگر %100 سالمونلاها حداقل در برابر سه ترکیب ضد میکروبی مقاوم بودند. افزايش سويه‌هاي سالمونلا با مقاومت چندگانة بسيار بالا حاصل مصرف وسيع ترکیبات ضد میکروبی در دامپزشكي بويژه صنعت طيور كشور است كه از جنبه بهداشت عمومي و انتقال سويه‌هاي مقاوم به انسان از طريق زنجيره غذايي اهميت ويژه‌اي دارد.
واژگان کلیدی

مازندران سالمونلا مقاومت دارویی گله گوشتی گروه سرمی گیلان  دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله


Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2019
دوره‌ها
15
شماره‌ها
25
مقالات
295
مقالات دسترسی آزاد
211