برای پژوهش و توسعه
  بازگشت به ژورنال
علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
آنالیز پیوستگی و بیان ژن فاکتور نکروز توموری با نمره سلولهای بدنی و ترکیبات شیر در گاو هلشتاین ایران


نویسندگان

پروانه ریوفیان
جلیل شجاع
رضی الله جعفری جوزانی
غلامعلی مقدم
ارش جوانمرد

parvanehraufian@gmail.com    unknown
JALILSHODJA@GMAIL.COM    unknown
RAZI_ALLAH@YAHOO.COM    unknown
ghmoghaddam@tabrizu.ac.ir    unknown
arash_707@yahoo.com    unknown


179 دانلودها

چکیده
واژگان کلیدی

فاکتور نکروز توموری‏ تعداد سلولهای بدنی واژه های کلیدی: بیا ن ژن ورم پستان  دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله


Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2019
دوره‌ها
15
شماره‌ها
25
مقالات
295
مقالات دسترسی آزاد
211