برای پژوهش و توسعه
  بازگشت به ژورنال
علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
ارزیابی رادیوگرافی و هیستولوژی روند ترمیم شکستگی استخوان اولنای کبوتر: تثبیت داخلی با استفاده از پر به عنوان یک گرافت خودی


نویسندگان

رسول رحیمی جونقانی
ایرج کریمی
امین بیغم صادق
فرزانه حسینی
موسی جاودانی

ras.rahimi@gmail.com    unknown
karimi-i@shu.ac.ir    unknown
dr.bigham@gmail.com    unknown
farzaneh@vet.sku.ac.ir    unknown
m.javdani@vet.sku.ac.ir    unknown


199 دانلودها

چکیده
واژگان کلیدی

کبوتر ترمیم شکستگی پر زند زیرین پین  دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله


Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2019
دوره‌ها
15
شماره‌ها
25
مقالات
295
مقالات دسترسی آزاد
211