بازگشت به نشریه
علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
16
شماره‌ها
27
مقالات
329
دسترسی آزاد
211


علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
بررسی اثرات بی‌هوشی و آرام بخشی گیاهان میخک (Syzygium aromaticum) ، اسطوخدوس (lavandula officinalis) و سنبل الطیب ( Valeriana officinalis) در ماهی اسکار (Astronotus ocellatus)


دریافت: - | پذیرش: - | انتشار: 1397/12/19 

 DOI

نویسندگان
عباس رئیسی1*، فرشید داودی2، سروش افشار3، شایان طاهری4، الهام یوسفیان5، سیاوش شریفی6

1-،raisi.a@lu.ac.ir

2-،davoodi.f@lu.ac.ir

3-،afshar.s@lu.ac.ir

4-،taheri.s@lu.ac.ir

5-،elham_yousefian2711@yahoo.com

6-،drsharifisiavash94@gmail.com469 تعداد دریافت

چکیده

مواد شیمیایی مختلفی به عنوان داروی بی‌هوشی در مزارع پرورش ماهی و مراکز تحقیقاتی آبزیان استفاده شده است. هدف از این پژوهش بررسی اثرات بی‌هوشی و آرام‌بخشی گیاهان سنبل الطیب( Valeriana officinalis)، میخک (Syzygium aromaticum) و اسطوخدوس (lavandula officinalis) بر روی ماهی اسکار (Astronatus ocellatus) به روش غوطه وری بود.بدین منظور ۳۰ قطعه ماهی اسکار با اندازه حدود ۵/۰±۶ سانتی‌متر انتخاب و به ۳ گروه تقسیم شدند. برای بی‌هوشی ماهیان از میخک با غلظت g/l۳/۰، اسطوخدوس با غلظت ml/l ۸/۱ و سنبل الطیب با غلظتml/l ۸/۱ استفاده گردید.شروع بی‌هوشی ؛ مدت زمان بی‌هوشی و برگشت از بی‌هوشی برای هر گروه ثبت گردید. عصاره گیاه سنبل الطیب در ماهی اسکار موجب بی‌هوشی نشد و تنها کمی موجب آرام بخشی گردید. اسطوخدوس و گل میخک موجب بی‌هوشی شدند که زمان‌های بی‌هوشی در ماهیان غوطه ور شده در گل میخک کمتر از اسطوخدوس بود ولی تنها در طول اثر بی‌هوشی اختلاف معنی‌دار دیده شد ۰۵/۰P<. تاکنون گزارشی از استفاده اسطخدوس در بی‌هوشی ماهیان پیدا نشده است. می‌توان از آن در بی‌هوشی ماهیان به دلیل زمان مناسب القا و بی‌هوشی ، دسترسی آسان و قیمت مناسب استفاده کرد.
واژگان کلیدی

اسطوخدوس ماهی بی‌هوشی میخک سنبل الطیب  دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله

مراجع

نمایه‌ها  

 


پایگاه اطلاعات نشریات کشور
کب دایرکت
ebsco