برای پژوهش و توسعه
  بازگشت به ژورنال
علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
بررسی اثرات بی¬هوشی و آرام بخشی گیاهان میخک (Syzygium aromaticum) ، اسطوخدوس (lavandula officinalis) و سنبل الطیب ( Valeriana officinalis) در ماهی اسکار (Astronotus ocellatus)


نویسندگان

عباس رئیسی
فرشید داودی
سروش افشار
شایان طاهری
الهام یوسفیان
سیاوش شریفی

raisi.a@lu.ac.ir    unknown
davoodi.f@lu.ac.ir    unknown
afshar.s@lu.ac.ir    unknown
taheri.s@lu.ac.ir    unknown
elham_yousefian2711@yahoo.com    unknown
drsharifisiavash94@gmail.com    unknown


186 دانلودها

چکیده

مواد شیمیایی مختلفی به عنوان داروی بی¬هوشی در مزارع پرورش ماهی و مراکز تحقیقاتی آبزیان استفاده شده است. هدف از این پژوهش بررسی اثرات بی¬هوشی و آرام¬بخشی گیاهان سنبل الطیب( Valeriana officinalis)، میخک (Syzygium aromaticum) و اسطوخدوس (lavandula officinalis) بر روی ماهی اسکار (Astronatus ocellatus) به روش غوطه وری بود.بدین منظور ۳۰ قطعه ماهی اسکار با اندازه حدود ۵/۰±۶ سانتی¬متر انتخاب و به ۳ گروه تقسیم شدند. برای بی¬هوشی ماهیان از میخک با غلظت g/l۳/۰، اسطوخدوس با غلظت ml/l ۸/۱ و سنبل الطیب با غلظتml/l ۸/۱ استفاده گردید.شروع بی¬هوشی ؛ مدت زمان بی¬هوشی و برگشت از بی¬هوشی برای هر گروه ثبت گردید. عصاره گیاه سنبل الطیب در ماهی اسکار موجب بی¬هوشی نشد و تنها کمی موجب آرام بخشی گردید. اسطوخدوس و گل میخک موجب بی¬هوشی شدند که زمان¬های بی¬هوشی در ماهیان غوطه ور شده در گل میخک کمتر از اسطوخدوس بود ولی تنها در طول اثر بی¬هوشی اختلاف معنی¬دار دیده شد ۰۵/۰P<. تاکنون گزارشی از استفاده اسطخدوس در بی¬هوشی ماهیان پیدا نشده است. می¬توان از آن در بی¬هوشی ماهیان به دلیل زمان مناسب القا و بی¬هوشی ، دسترسی آسان و قیمت مناسب استفاده کرد.
واژگان کلیدی

اسطوخدوس ماهی بی¬هوشی میخک سنبل الطیب  دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله


Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2019
دوره‌ها
15
شماره‌ها
25
مقالات
295
مقالات دسترسی آزاد
211