برای پژوهش و توسعه
  بازگشت به ژورنال
علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
بررسی اثر آرامبخشی عصاره گل میخک و تنباکو بر برخی آنزیم‌های سرمی و فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون کپور معمولی


نویسندگان

بهناز شهریاری زاده
رحیم پیغان
سیده میثاق جلالی
سید رضا فاطمی طباطبایی

shahriari_b@yahoo.com    unknown
rpeyghan@yahoo.com    unknown
mi.jalali@scu.ac.ir    unknown
fatemi_r@scu.ac.ir    unknown


233 دانلودها

چکیده
واژگان کلیدی

اثر آرامبخشی عصاره تنباکو عصاره میخک ماهی کپور معمولی.  دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله


Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2019
دوره‌ها
15
شماره‌ها
25
مقالات
295
مقالات دسترسی آزاد
211