بازگشت به نشریه
علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
16
شماره‌ها
27
مقالات
330
دسترسی آزاد
211


علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
مطالعه تاثیر فنیل بوتازون بر پارامترهای مختلف فارماکوکینتیک تیوپنتال در سگ نر


دریافت: - | پذیرش: 1398/8/25 | انتشار: 1399/4/14 

 DOI

نویسندگان
منصور خورشیدی مطلق1*، حمید رجاییان2، مهدیه رئیس زاده3

1-،khorshidi@yahoo.com

2-،rajaian@yahoo.com

3-،vet_mr@yahoo.com166 تعداد دریافت

چکیده

برهمکنش های دارویی می‌تواند بر روی فاکتورهای فارماکوکینتیک داروهای بیهوشی تاثیر گذارد. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر فنیل‌بوتازون بر فاکتورهای فارماکوکینتیک تیوپنتال در سگ نر بود. دوازده قلاده سگ نر را به صورت تصادفی به دو گروه (کنترل و آزمایش) تقسیم شد. سلامتی حیوانات با انجام آزمایشات کلینیکی تایید شد. در گروه کنترل سالین نرمال 1/0 میلی‌لیتر بر کیلوگرم قبل از تجویز داخل وریدی تیوپنتال 17 میلی‌گرم بر کیلوگرم و در گروه آزمایش فنیل‌بوتازون 20 درصد به میزان 20 میلی‌گرم بر کیلوگرم داخل وریدی تزریق شد. بعد از بیهوشی نمونه‌های خون در فواصل زمانی مشخص جمع‌آوری و سپس با سانتریفیوژ سرم آن جداسازی شد. غلظت تیوپنتال با روش HPLCاندازه‌گیری شد. سرعت حذف دارو، نیمه عمر، حجم توزیع و کلیرانس به صورت غیرمحفظه‌ای با نمودار غلظت – زمان تیوپنتال به‌دست‌آمد. نتایج نشان از اختلاف بین پارامترهای فارماکوکینتیک تیوپنتال در گروه آزمایش و کنترل داشت. به نحوی که سرعت حذف دارو و کلیرانس در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل کاهش اما نیمه‌عمر و حجم توزیع در گروه آزمایش افزایش یافت. این مسئله ممکن است نتیجه جابجایی جایگاههای پیوند یافته فنیل بوتازون باشد.. در نتیجه فاکتورهای فارماکوکینتیک و هم‌چنین مدت زمان عملکرد تیوپنتال تغییر یابد.
واژگان کلیدی

فارماکوکینتیک فنیل‌بوتازون تیوپنتال سگ نر تداخل دارویی  دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله

مراجع

نمایه‌ها  

 


پایگاه اطلاعات نشریات کشور
کب دایرکت
ebsco