برای پژوهش و توسعه
  بازگشت به ژورنال
علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
بررسی سرولوژی پادتن های ویروس نیوکاسل در مرغان بومی اطراف خرم آباد


نویسندگان

حسن نوروزیان
زیبا نظری

noroozianh@yahoo.com    unknown
zbnazari@gmail.com    unknown


334 دانلودها

چکیده
واژگان کلیدی

تعیین حدت RT PCR/REA بیماری نیوکاسل سرولوژی  دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله


Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2019
دوره‌ها
15
شماره‌ها
25
مقالات
295
مقالات دسترسی آزاد
211