برای پژوهش و توسعه
  بازگشت به ژورنال
علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
طراحی و ساخت نرم افزار آموزشی سونوگرافی دستگاه تولیدمثل گاو ماده


نویسندگان

علی کدیور
ویدا نجف زاده
ناصر شمس اسفندآبادی
مهدی کدیور
سینا بنی طالبی
نجمه داودیان

kadivar.ali@gmail.com    unknown
vida_n2008@yahoo.com    unknown
drn_shams@yahoo.com    unknown
m_kadivar@aut.ac.ir    unknown
sina.btd@gmail.com    unknown
najmeh179@gmail.com    unknown


187 دانلودها

چکیده
واژگان کلیدی

گاو اولتراسونوگرافی نرم افزار آموزشی دستگاه تولیدمثل  دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله


Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2019
دوره‌ها
15
شماره‌ها
25
مقالات
295
مقالات دسترسی آزاد
211