بازگشت به نشریه
علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
16
شماره‌ها
27
مقالات
329
دسترسی آزاد
211


علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
توانایی حفاظت واکسن بیماری نیوکاسل(B1) در مقابل سویه‌ی غالب ویروس حاد نیوکاسل جداشده در استان خوزستان


دریافت: - | پذیرش: - | انتشار: 1397/12/19 

 DOI

نویسندگان
منصور میاحی1*، مسعود رضا- صیفی آباد شاپوری2، بابک- محمدیان قلعه جوقی3

1-،m_mayahi@yahoo.com

2-،masoudrs@yahoo.com

3-،-B-mohammadian@phdstu.scu.ac.ir500 تعداد دریافت

چکیده
واژگان کلیدی

بیماری نیوکاسل جوجه‌ گوشتی واکسن B1 RT PCR حفاظت ژنوتیپ  دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله

مراجع

نمایه‌ها  

 


پایگاه اطلاعات نشریات کشور
کب دایرکت
ebsco