برای پژوهش و توسعه
  بازگشت به ژورنال
علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
توانایی حفاظت واکسن بیماری نیوکاسل(B1) در مقابل سویه¬ی غالب ویروس حاد نیوکاسل جداشده در استان خوزستان


نویسندگان

منصور میاحی
مسعود رضا- صیفی آباد شاپوری
بابک- محمدیان قلعه جوقی

m_mayahi@yahoo.com    unknown
masoudrs@yahoo.com    unknown
-B-mohammadian@phdstu.scu.ac.ir    unknown


201 دانلودها

چکیده
واژگان کلیدی

بیماری نیوکاسل جوجه¬ گوشتی واکسن B1 RT PCR حفاظت ژنوتیپ  دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله


Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2019
دوره‌ها
15
شماره‌ها
25
مقالات
295
مقالات دسترسی آزاد
211