بازگشت به نشریه
علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
16
شماره‌ها
27
مقالات
329
دسترسی آزاد
211


علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
بررسی اثر مقادیر مس، گوگرد، آهن، مولیبدن و روی خاک و علوفه بر سطوح سرمی روی و مس گوسفندان شهرستان مسجدسلیمان


دریافت: 1397/11/13 | پذیرش: 1398/6/17 | انتشار: 1399/4/14 

 DOI

نویسندگان
فاطمه راست منش1، علیرضا زراسوندی2، الهه پرویز3، علی عباس نیکوند4*، محمد نوری5، حمید رضا کاوش6

1-گروه زمین‌شناسی زیست‌محیطی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز- ایران،f.rastmanesh@scu.ac.ir

2-گروه زمین‌شناسی زیست‌محیطی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز- ایران،zarasvandi@yahoo.com

3-گروه زمین‌شناسی زیست‌محیطی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز- ایران،elahe.parviz@outlook.com

4-گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز- ایران ،anikvand@scu.ac.ir

5-گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز- ایران،mnoori25@gmail.com

6-اداره دامپزشکی مسجدسلیمان، سازمان دامپزشکی ایران،hamidRkavosh@gmail.com155 تعداد دریافت

چکیده

پژوهش حاضر باهدف بررسی اثر مقادیر مس، گوگرد، آهن، مولیبدن و روی خاک و علوفه بر سطوح سرمی مس و روی گوسفندان در شهرستان مسجدسلیمان انجام گرفت. تعداد ۴ نمونه خاک و علوفه و ۶۰ نمونه سرم گوسفندی از ۴ منطقه مورد پژوهش از این شهرستان اخذ و به پژوهشکده کاربرد پرتوها، واقع در سازمان انرژی اتمی ایران ارسال شد. نمونه‌های خاک، پس از هضم قلیایی، با دستگاه ICP-OES و نمونه‌های علوفه، پس از هضم اسیدی، با دستگاه ICP-MS خوانش و همچنین مقادیر سرمی روی و مس با روش جذب اتمی اندازه‌گیری شد. مقایسه مقادیر عناصر مذکور خاک با استاندارد بین‌المللی و پژوهش‌های مشابه، نشان داد که همه عناصر در محدوده طبیعی قرار دارند. مقایسه میانگین عناصر مذکور در علوفه با مقدار بحرانی و سایر پژوهش‌ها نشان داد که آهن، بالاتر از حد استاندارد بین‌المللی و مقدار بحرانی آن در علوفه است. در حالی‌که میانگین مقدار گوگرد، مس، مولیبدن و روی علوفه مناطق مورد پژوهش، در محدوده طبیعی قرار داشت؛ نتایج نشان داد که به‌رغم این‌که مقدار مس علوفه در کم‌ترین حد طبیعی (۵/۱± ۲/۶ میلی‌گرم/ کیلوگرم) قرار دارد و به‌ دلیل طبیعی بودن مقادیر گوگرد و مولیبدن خاک و علوفه، کمبود مس در گوسفندان منطقه دیده نشد؛ اما در مقایسه با مقادیر طبیعی، مقدار سرمی روی گوسفندان مورد بررسی به ‌واسطه بالا بودن آهن خاک و علوفه و کاهش زیست‌دستیابی روی، در حد کمبود مرزی یا کم‌تر از حد طبیعی قرار داشت.
واژگان کلیدی

مس  گوگرد  ICP MS  علوفه  گوسفند  مسجد‌سلیمان دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله

مراجع

 


 

نمایه‌ها  

 


پایگاه اطلاعات نشریات کشور
کب دایرکت
ebsco