بازگشت به نشریه
علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
16
شماره‌ها
27
مقالات
321
دسترسی آزاد
211


علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
مقایسه دو دوره زمانی مختلف تیمار با FSH بر توان تکوین تخمک های گاوی استحصال شده از طریق واژن


دریافت: 1397/9/25 | پذیرش: 1397/11/17 | انتشار: 1398/12/15 

 DOI

نویسندگان
نیما صادقی بروجن1، ابوالفضل شیرازی2*، ناصر شمس اسفندآبادی3، محمد حسین نصراصفهانی4، جمشید جلیل نژاد حلاجیان5، مهدی صفاهانی لنگرودی6

1-دانشگاه شهرکرد،nimasadeghii@yahoo.com

2-دانشگاه شهرکرد،shiraziabbas@yahoo.com

3-دانشگاه شهرکرد،drn_shams@yahoo.com

4-پژوهشکده رویان،mh_nasr@med.mui.ac.ir

5-شرکت کشت و دامداری فکا،jalilnejad61@gmail.com

6-شرکت کشت و دامداری فکا،msafahani@gmail.com111 تعداد دریافت

چکیده

توانایی تکوین یک تخمک تا حد زیادی وابسته به فاز رشد فولیکول دربرگیرنده آن است. در این مطالعه تاثیر ۲ برنامه تحریک هورمونی (۲ دز FSH و ۶ دز FSH) پیش از استحصال تخمک از طریق واژن، بر توان تکوین تخمک بررسی شد. در این مطالعه تعداد ۱۲۰ راس تلیسه هلشتاین با میانگین سنی ۱۱ ماه، در ۲ گروه ۶۰ تایی تحت ۲ پروتکل تیمار هورمونی قرار گرفتند. تخمک‌های استحصال شده پس از ارزیابی مورفولوژی، تحت فرآیند بلوغ، لقاح و کشت در محیط آزمایشگاه قرار گرفتند و نرخ تسهیم و تولید بلاستوسیست ارزیابی شد. در این مطالعه تعداد تخمک استحصال شده به ازای هر راس دام در گروه ۲ تزریق و ۶ تزریق FSH به ترتیب ۲۵/۰±۹۳/۳ و۶۱/۰±۲۷/۷ بود که با یکدیگر اختلاف معنی‌داری داشتند. درصد تخمک‌های درجه A در دوگروه ۲ و ۶ تزریق FSH بایکدیگر اختلاف معنی‌داری نداشتند. نرخ تسهیم پس از لقاح در گروه ۲ دز و ۶ دز FSH از لحاظ آماری با یکدیگر اختلاف معنی دار نداشتند. نرخ تولید بلاستوسیست در گروه ۲ دز و ۶ دز FSH به ترتیب۱۸/۳±۰۲/۳۸ و ۵۷/۳±۳۲/۵۰ بود که با یکدیگر اختلاف معنی‌داری نداشتند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که تزریق طولانی مدت هورمون FSH (به مدت سه روز) باعث رشد بیشتر فولیکول و در نتیجه کسب کفایت بیشتر تخمک و ظرفیت پذیر شدن آن جهت تکوین می‌گردد و همین امر باعث گردید که نرخ تولید بلاستوسیست در گروهی که با ۶ دز هورمون FSH تیمار شده بود در مقایسه با گروه ۲ تزریق افزایش معنی‌داری داشته باشد.
واژگان کلیدی

تخمک  بلاستوسیست  اووم پیک آپ  هورمون درمانی  لقاح آزمایشگاهی دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله

مراجع

نمایه‌ها  

 


پایگاه اطلاعات نشریات کشور
کب دایرکت
ebsco