بازگشت به نشریه
علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
16
شماره‌ها
27
مقالات
321
دسترسی آزاد
211


علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
بررسی اثر عصاره‌های گیاهی مریم‌گلی(Salvia officinalis) و مرزنجوش(Origanum vulgare) بر پروفایل لیپیدی سرم جوجه‌های مبتلا به سندرم آسیت


دریافت: 1397/8/4 | پذیرش: 1397/12/1 | انتشار: 1398/12/18 

 DOI

نویسندگان
یونس تیموری1، شهاب بهادران2*، حسین حسن‌پور3، عبدالناصر محبی4

1-دانشگاه شهرکرد،younes.teymori@yahoo.com

2-دانشگاه شهرکرد،bahadoran۴@yahoo.com

3-دانشگاه شهرکرد،Hassanpour-h@vet.sku.ac.ir

4-دانشگاه شهرکرد،mohebi@vet.sku.ac.ir86 تعداد دریافت

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی اثر عصاره‌های گیاهی مریم‌گلی و مرزنجوش بر پروفایل لیپیدی جوجه‌های مبتلا به سندرم آسیت انجام گردید. به این منظور ۲۱۶ قطعه جوجه یک‌روزه به صورت تصادفی در ۶ گروه متشکل از ۳۶ قطعه (هر گروه سه تکرار۱۲ قطعه‌ای) قرار گرفتند. تیمارها شامل: گروه ۱ دریافت کننده جیره پایه(کنترل)، گروه ۲ دریافت کننده جیره پایه + ۱/۰ درصد عصاره مرزنجوش، گروه ۳ دریافت کننده جیره پایه + ۲/۰ درصد عصاره مرزنجوش، گروه ۴ دریافت کننده جیره پایه + ۰۵/۰ ویتامین C، گروه ۵ دریافت کننده جیره پایه + ۱/۰ درصد عصاره مریم گلی و گروه ۶ دریافت کننده جیره پایه + ۲/۰ درصد عصاره مریم گلی بود. در انتهای دوره پرورش، نمونه‌های خون از پرندگان جمع‌آوری و میزان تری‌گلیسیرید، کلسترول تام، LDL و HDL در گروه‌های مختلف سنجیده شد. نتایج این مطالعه نشان داد میزان کلسترول در گروه مرزنجوش ۱/۰ درصد کاهش معنی‌داری داشته است(۰۵/۰>p). میزان HDL در گروه مرزنجوش ۱/۰ درصد به طور معنی‌داری از سایر گروه‌های بررسی شده، بیشتر بوده است(۰۵/۰>p). اما بین سایر گروه‌های بررسی شده اختلاف معنی‌داری مشاهده نگردید(۰۵/۰p) اما تفاوت معنی‌داری بین گروه‌های مختلف آزمایش شده مشاهده نگردید(۰۵/۰
واژگان کلیدی

مریم‌گلی  مرزنجوش  پروفایل لیپیدی  آسیت  دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله

مراجع

نمایه‌ها  

 


پایگاه اطلاعات نشریات کشور
کب دایرکت
ebsco