بازگشت به نشریه
علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
16
شماره‌ها
27
مقالات
321
دسترسی آزاد
211


علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
تغییرات عملکرد تولیدمثلی میش‌های لک و ترکی قشقایی با استفاده از eCG در شرایط پرورش عشایری


دریافت: 1397/1/15 | پذیرش: 1398/2/9 | انتشار: 1398/12/17 

 DOI

نویسندگان
جواد حبیبی زاد1*، محسن توحیدی2، مهرداد معمار3، مجید علی پور4

1-استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج - ایران.،j_habibi58@yahoo.com

2-کارشناس ارشد مهندسی علوم دامی، اداره کل امور عشایر استان کهگیلویه و بویراحمد-ایران.،mohsen.tohidi@yahoo.com

3-استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج - ایران.،meamar@yu.ac.ir

4-کارشناس ارشد مکانیزاسیون کشاورزی، اداره کل امور عشایر استان کهگیلویه و بویراحمد-ایران،Majidalipoor49@yahoo.com105 تعداد دریافت

چکیده

این مطالعه به‌منظور بررسی تأثیر دُزهای گوناگون eCG بر فعالیت‌های تولیدمثلی میش‌های لک و ترکی قشقایی در فصل بهار، انجام شد. در این پژوهش 75 رأس میش لک‌قشقایی و 75 رأس میش ترکی‌قشقایی (3 تا 4 سال) به‌ترتیب با میانگین وزنی 8/155 و 2/258 کیلوگرم انتخاب و به‌طور تصادفی هر کدام به 5 گروه تیماری تقسیم شدند. چرخه فحلی میش‌ها با استفاده از اسفنج‌های حاوی پروژسترون در یک دوره 14روزه همزمان‌سازی شد. در هر نژاد یک روز قبل از برداشت اسفنج، به گروه‌های دوم، سوم، چهارم و پنجم به‌ترتیب 300، 400، 500 و 600 واحد بین‌المللی eCG، تزریق و گروه اول به‌عنوان شاهد در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که حدود 48 ساعت بعد از برداشت اسفنج، همه میش‌ها در گروه سوم و چهارم نژاد لک‌قشقایی و گروه‌های سوم، چهارم و پنجم در نژاد ترکی‌قشقایی علائم فحلی را نشان دادند. اگر چه در هر دو نژاد درصد میش‌های آبستن در گروه‌های مختلف تیماری اختلاف معنی‌داری نداشت (05/0
واژگان کلیدی

گونادوترپین جفت اسب‌سانان  نرخ آبستنی  نرخ دوقلوزایی  میش لک‌قشقایی  میش ترکی‌قشقایی. دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله

مراجع

نمایه‌ها  

 


پایگاه اطلاعات نشریات کشور
کب دایرکت
ebsco