برای پژوهش و توسعه
  بازگشت به ژورنال
علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
مطالعه فیلوژنیتیکی و ژنوتیپی سویه های ویروس برونشیت عفونی گله های گوشتی به روش RT- PCR و تعیین توالی ژن گلیکوپروتئینS1


نویسندگان

آزاد رحیمی
عبدالکریم زمانی مقدم
عبدالحمید شوشتری

azad.rahimi.azad.rahimi@gmail.com    شیراز-شهرک والفجر-فجر جنوبی
azamani2@yahoo.com    شهرکرد-دانشگاه شهرکرد-گروه علوم درمانگاهی دامپزشکی
hamid1342ir@yahoo.com    کرج-موسسه واکسن و سرم سازی رازی-آزمایشگاه طیور


175 دانلودها

چکیده

تکامل و ایجاد سروتیپهای جدید و مختلف ویروس برونشیت عفونی بطور مستمر در حال انجام است که این امر هر ساله ضررهای اقتصادی فراوانی به صنعت طیور وارد می کند، لذا تعیین سریع و صحیح سروتیپ ها جهت انتخاب و توسعه ی واکسنهای مناسب سویه های هر منطقه به عنوان یک اصل مهم و تعیین کننده در کنترل این بیماری است. در این مطالعه نمونه‌ها از نای، ریه و کلیه از گله هایی با علائم تنفسی، مشکوک به بیماری برونشیت عفونی از گله های پرورش مرغ گوشتی استان فارس و چهارمحال و بختیاری به تعداد ۴۰ نمونه بصورت تجمیع از ۴۰ گله جمع آوری شدند. نمونه پس از آماده سازی برای ردیابی ویروس برونشیت عفونی با آزمایش RT-PCR انتخاب شد، سپس محصول PCR خالص شده برای تعیین توالی قطعه¬ای به طول ۴۶۴ جفت باز از ژن S۱ به شرکت MWG آلمان ارسال شد. پاسخ توالی¬های اخذ شده بررسی و تصحیح شد. نتایج این مطالعه نشان داد سویه ی variant ۲ تبدیل به سویه ی غالب در این دو منطقه شده است. بیشترین شیوع جدایه¬ها مربوط به سویه¬ی variant ۲ بود که شامل ۷۵% نمونه‌ها (۹ نمونه) می گردید و پس از آن سویه¬ی ماساچوست قرار داشت که در این بین ۶/۱۶% نمونه‌ها (۲ نمونه) و یک نمونه (۸%) هم متعلق به سویه واکسن H۱۲۰ بود. بنابراین با توجه به متفاوت بودن سویه های غالب در مناطق مورد مطالعه واکسنهای موجود در بازار نمی تواند محافظت ایمنی مناسبی ایجاد کند و نیازمند توسعه ی واکسنهای جدید است.
واژگان کلیدی

برونشیت عفونی  سکانس S۱  جدایه های variant ۲  RT PCR   برونشیت عفونی ایران دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله


Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2019
دوره‌ها
15
شماره‌ها
25
مقالات
295
مقالات دسترسی آزاد
211