برای پژوهش و توسعه
  بازگشت به ژورنال
علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
کلونینگ ژن کد کننده پروتئین نوکلئوکپسید ویروس سپتی سمی هموراژی در باکتری اشیرشیاکلی برای تشخیص بیماری VHS در ماهیان قزل آلای رنگین کمان


نویسندگان

رویا رهنما
مسعود رضا صيفي آباد شاپوري
رحیم پیغان
آناهیتا رضایی
نسترن شهبازیان

royarahnama60@yahoo.com    unknown
nadarad@yahoo.com    اهواز
nadarad@yahoo.com    اهواز
nadarad@yahoo.com    اهواز
nadarad@yahoo.com    اهواز


87 دانلودها

چکیده

بیماری ویروسی سپتی‌سمی‌هموراژِی (VHS) یکی از مهم¬ترین بیماری¬های این ماهی است که اخیرا در ایران شیوع گسترده-ای یافته وخسارت های بسیار سنگینی را بر پرورش¬دهندگان تحمیل کرده است. به منظور شناسایی و اطمینان از وجود عامل بروز این تلفات، نمونه برداری از مزارع پرورشی استان چهارمحال و بختیاری- که کانون اصلی همه¬گیری و تلفات بالا بود صورت گرفت. ماهیان دارای علایم بالینی انتخاب و اندام¬های، کلیه قدامی، طحال، قلب و مغز آن¬ها جدا و در الکل ۷۰ درصد ذخیره شدند. بر اساس آزمایش RT-PCR، بیماری VHS تایید شد؛ سپس برای استفاده در بررسی سرولوژیک VHS، یک قطعه از ژن نوکلئوکپسید(N) ویروس VHS، با پرایمرهای پیشنهادی OIE و اندکی تغییر، تکثیر و قطعه مورد نظر در وکتور PMAL-C۲X کلون و سپس در باکتری اشیرشیاکلی Rosetta بیان گردید. پروتئین بیانی با كمك ستون كروماتوگرافي رزين آميلوز خالص شد. پروتئين هدف با وزن KDa۶۱ ازطريق SDS-PAGEو متعاقب آن ايمونوبلاتينگ ارزيابي شد. مشاهده بيان پروتئين با وزن ملكولي قابل انتظار در SDS-PAGE و واكنش مثبت اين پروتئين با سرم موش ایمن شده با پروتئین MBP در ايمونوبلات نشان دهنده بيان موفق اين قطعه از پروتئين در باکتری اشیرشیاکلی بود.
واژگان کلیدی

کلون و بیان  اشیرشیاکلی  قزل آلا  ویروس سپتی سمی هموراژی  پروتئین نوترکیب نوکلئوکپسید دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله


Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2019
دوره‌ها
15
شماره‌ها
25
مقالات
295
مقالات دسترسی آزاد
211