بازگشت به نشریه
علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
16
شماره‌ها
27
مقالات
321
دسترسی آزاد
211


علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
اثر سم چینی بر اندازه گیری برخی شاخص های مربوط به توازن سم در اندام حرکتی خلفی اسب های سالم نژاد دره شوری با کمک رادیوگرافی


دریافت: - | پذیرش: 1397/11/7 | انتشار: 1398/12/15 

 DOI

نویسندگان
رهام والی1*، رستم امیری پور2

1-،rohamvali@gmail.com

2-دانشگاه آزاد اسلامی،rostamamiripour@gmail.com238 تعداد دریافت

چکیده

اسب دره شوری به عنوان یکی از بهترین نژادها به‌‌‌‌‌‌‌منظور سوارکاری آزاد و مسابقات استقامت شناخته می‌شود. اساس سم‌چینی حفاظت سم در مقابل انحراف از خطوط شاقولی آن و برداشت نسج شا خی اضا فی آن است. این مطالعه با هدف بررسی و اندازه‌گیری شاخص-های مربوط به توازن سم قبل و بعد از سم چینی در اندام‌های حرکتی خلفی اسب‌های سالم نژاد دره شوری با کمک رادیوگرافی انجام گرفته است. بدین منظور از ۱۰ راس اسب به ظاهر سالم نژاد دره شوری با میانگین سن ۶/۳ ± ۰۵/۷ سال و ارتفاع ۴/۹ ± ۵/۱۴۶سانتی-متر استفاده شد. رادیوگرافی استاندارد از نمای جانبی داخلی سم‌های چپ و راست به‌منظور اندازه‌گیری شاخص‌های مورد نظر تهیه شد و نتایج زیر به ترتیب قبل و بعد از سم چینی به‌دست آمد: طول سطح پشتی دیواره سم ۲۱/۱±۶۸/۸ و ۱۵/۱±۸ سانتی‌متر، طول کف سم ۲/۱±۱۸/۱۳و ۴۵/۱±۹۶/۱۲سانتی‌متر، اندازه فاصله بین بند سوم و پنجه سم ۱۵/۱±۷۱/۱و ۵/±۴۴/۱ سانتی‌متر، اندازه ضخامت کف سم ۹۹/۰±۳۶/۱و ۵۳/±۱ سانتی‌متر، اندازه ارتفاع فضای مفصلی دیستال از کف سم ۹۱/۰±۰۷/۴ و ۵/۰±۹۶/۳سانتی‌متر، محور سم(زاویهS) ۷۳/۳±۶۵/۵۲ و۵۷/۳±۰۵/۵۴درجه، محور بند سوم(زاویه T) ۳±۵۱ و۹۶/۲±۵/۵۲، محور بند دوم(زاویه U) ۰۹/۴±۲/۴۷ و ۶۶/۳±۴۵/۴۸، زاویه H(T-S) ۷۲/۱±۶/۱- و ۰۱/۲±۵۵/۱- ، زاویه R (T-U) ۱۹/۳±۷/۳ و ۳۷/۲±۴۰/۴درجه. اندازه‌گیری‌های به دست آمده از این مطالعه نشان داد بین مقادیر اندازه‌های برخی شاخص‌ها از جمله طول سطح پشتی دیواره سم قبل و بعد از سم چینی اختلاف معنی داری یافت شد. در مورد سایر شاخص‌ها اختلاف معنی داری قبل و بعد از سم چینی دیده نشد.
واژگان کلیدی

توازن سم سم چینی اسب دره شوری رادیوگرافی اندام حرکتی خلفی  دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله

ارجاع به مقاله

مراجع

نمایه‌ها  

 


پایگاه اطلاعات نشریات کشور
کب دایرکت
ebsco