برای پژوهش و توسعه
  بازگشت به ژورنال
علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
تاثیر طول دوره روشنایی و تراکم انرژی جیره بر فاکتورهای بیوشیمیایی سرم جوجه های گوشتی


نویسندگان

عاطفه عراقی
ولی اله ابراهیم نیا
سامره قوامی
بهروز دستار
سعید سیفی

a.araghi@ausmt.ac.ir    unknown
v.ebrahiminia@gmail.com    unknown
ghavami.samere@yahoo.com    unknown
dastar@gau.ac.ir    unknown
saeedseifi@umz.ac.ir    unknown


19 دانلودها

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی اثر برنامه نوری و تراکم انرژی جیره بر فاکتورهای بیوشیمیایی سرم جوجه¬های گوشتی صورت گرفت. برای این منظور 768 قطعه جوجه خروس گوشتی یک روزه سویه راس 308 به طور تصادفی در 6 گروه تیمار تقسیم شدند. در این مطالعه جوجه¬ها تحت تاثیر 3 برنامه نوری شامل 18 ساعت روشنایی، 20 ساعت روشنایی و 23 ساعت روشنایی و تحت تاثیر دو سطح انرژی (جیره با تراکم بالای انرژی و جیره با تراکم پایین انرژی) قرار گرفتند. در روز 35 از هر تیمار به طور تصادفی 7 نمونه خون اخذ شد و فاکتورهای بیوشیمیایی سرم با دستگاه اتوانالیزور و کیت مربوطه اندازه‌گیری شد. در بین فاکتورهای سرمی اندازه گیری شده میزان گلوگز، تری گلیسیرید و پروتئین تام سرم در بین گروه¬های مختلف مورد مطالعه تفاوت معنی‌داری را نشان داد و گروهی که تحت تاثیر 23 ساعت روشنایی بود بیشترین میزان گلوگز و کمترین میزان تری گلیسیرید و پروتئین تام سرم را نشان داد. تراکم انرژی بر روی فاکتورهای یاد شده تاثیر معنی داری نداشت. در مقابل میزان فعالیت AST، اسید اوریک، آلبومین و گلوبولین تفاوت معنی‌داری را بین گروه¬های مورد مطالعه نشان نداد؛ همچنین مطابق نتایج اثر متقابلی بین میزان انرژی جیره و طول مدت روشنایی بر سطح فاکتورهای مذکور در سرم پرندگان مشاهده نشد. افزایش میزان گلوگز سرم در گروه تحت تاثیر 23 ساعت روشنایی می¬تواند نشان دهنده تنش بیشتر این گروه در مقایسه با سایر گروه¬های مورد مطالعه باشد که البته نیاز است در این زمینه مطالعات بیشتری صورت گیرد.
واژگان کلیدی

دوره روشنایی تراکم انرژی جوجه گوشتی فاکتورهای بیوشیمیایی سرم  دریافت فایل مقاله


دسترسی آزاد

دریافت فایل مقاله


Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2019
دوره‌ها
15
شماره‌ها
25
مقالات
282
مقالات دسترسی آزاد
211