بازگشت به نشریه
علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
16
شماره‌ها
27
مقالات
331
دسترسی آزاد
211


علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
هیأت تحریریه

تعداد بازدید: 466
تاریخ درج: 1398/11/8
تاریخ بروزرسانی: 1398/11/8

دکتر محمود امین لاری

 دانشگاه شیراز

استاد

پست الکترونیک

aminlari@shirazu.ac.ir

صفحه شخصی

 

http://shirazu.ac.ir/faculty/home/aminlari

 

دکتر محمدعلی راد

 دانشگاه تهران

استاد

پست الکترونیک

 marad@ut.ac.ir

صفحه شخصی

 

https://vetmed.ut.ac.ir/~marad

 

دکتر محمد ربانی

 دانشگاه اصفهان

دانشیار

پست الکترونیک

 m.rabbani@biol.ui.ac.ir

صفحه شخصی

 

 

دکتر عبدالکریم زمانی مقدم

 دانشگاه شهرکرد

استاد

پست الکترونیک

 azamani2@yahoo.com

صفحه شخصی

 

https://www.sku.ac.ir/~azamani

 

​​​​​​​

دکتر ابوالفضل شیرازی

 دانشگاه شهرکرد

استاد

پست الکترونیک

 shiraziabbas@yahoo.com

صفحه شخصی

 

https://www.sku.ac.ir/~shirazi

 

دکتر غلامعلی کجوری

 دانشگاه شهرکرد

استاد

پست الکترونیک

 kojouri@sku.ac.ir

صفحه شخصی

 

https://www.sku.ac.ir/~kojouri

 

دکتر ایرج کریمی

 دانشگاه شهرکرد

دانشیار

پست الکترونیک

 karimi-i@sku.ac.ir

صفحه شخصی

 

https://www.sku.ac.ir/~ikarimi

 

دکتر محمدرضا محزونیه

 دانشگاه شهرکرد

استاد

پست الکترونیک

 mahzoon2@yahoo.com

صفحه شخصی

 

https://www.sku.ac.ir/~mahzounieh

 

دکتر احمدرضا محمدنیا

 دانشگاه فردوسی مشهد

دانشیار

پست الکترونیک

 mohamadnia@um.ac.ir

صفحه شخصی

 

http://mohamadnia.profcms.um.ac.ir/

 

​​​​​​​

دکتر حمدالله مشتاقی

 دانشگاه شهرکرد

استاد

پست الکترونیک

 hmoshtaghi@yahoo.com

صفحه شخصی

 

https://www.sku.ac.ir/~moshtaghi

 

دکتر محسن ملکی

 دانشگاه فردوسی مشهد

دانشیار

پست الکترونیک

 maleki@um.ac.ir

صفحه شخصی

 

http://maleki.profcms.um.ac.ir/

 

دکتر سعید نظیفی

 دانشگاه شیراز

استاد

پست الکترونیک

nazifi@shirazu.ac.ir

صفحه شخصی

 

 

 

نمایه‌ها  

 


پایگاه اطلاعات نشریات کشور
کب دایرکت
ebsco