بازگشت به نشریه
علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
Journal of Materials Science: Materials in Electronics
ضریب تاثیر
0/000
در دسترس
2000 - 2020
دوره‌ها
16
شماره‌ها
27
مقالات
331
دسترسی آزاد
211


علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
ارکان نشریه

تعداد بازدید: 252
تاریخ درج: 1398/11/7
تاریخ بروزرسانی: 1398/11/7

​​​​​​​

مدیر مسئول

دکتر ناصر شمس اسفندآبادی

دانشگاه شهرکرد، دانشکده دامپزشکی،

دکترای تخصصی مامایی و بیماری های تولیدمثل

دانشیار

پست الکترونیک

shams-n@sku.ac.ir

صفحه شخصی

 

https://www.sku.ac.ir/~naShams

​​​​​​​

سردبیر

دکتر حمدالله مشتاقی بروجنی

دانشگاه شهرکرد، دانشکده دامپزشکی

دکترای تخصصی بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

استاد

پست الکترونیک

moshtaghi@sku.ac.ir; hmoshtaghi@yahoo.com

صفحه شخصی

 

https://www.sku.ac.ir/~moshtaghi

 

مدیر داخلی

دکتر حسن نظری

دانشگاه شهرکرد، پژوهشکده فناوری جنین دام،

دکترای تخصصی فناوری های تولید مثل در دامپزشکی

استادیار

پست الکترونیک

hnazari@sku.ac.ir; hassan_nzr@yahoo.com

صفحه شخصی

 

 

کارشناس

آقای سعید کیانپور قهفرخی

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی 
مسوول نشریات علمی و پژوهشی دانشگاه شهرکرد

پست الکترونیک

saeedkian71@yahoo.com; ijvcs@journals.sku.ac.ir

 

نمایه‌ها  

 


پایگاه اطلاعات نشریات کشور
کب دایرکت
ebsco